Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

Embete som domstolleder (sorenskriver) ved Oslo tingrett

Embetet som sorenskriver ved Oslo tingrett blir ledig. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Oslo tingrett er landets største domstol med 81 tingrettsdommere, 25 dommerfullmektiger og 110 saksbehandlere og administrative ansatte. Domstolen ledes av en sorenskriver og er delt inn i åtte rettsavdelinger og en administrasjonsavdeling. Oslo tingrett behandler hvert år 2500 sivile saker og 14000 straffesaker. Domstolen har lokaler i Oslo tinghus.

Det vil bli lagt vekt på at den nye domstollederen har ledererfaring, er resultatorientert og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Vi søker en leder med evne til å være samlende og arbeide godt i et lederteam. Vedkommende må også være dyktig til å arbeide systematisk med organisasjons- og kulturutvikling. Oslo tingrett har en sentral rolle i arbeidet med å utvikle norske domstoler - for å møte brukernes og samfunnets krav og forventninger til tidsmessige og effektive domstoler. Det søkes derfor etter en utviklings- og fremtidsrettet leder, med gode faglige forutsetninger for å lede en kompetanseorganisasjon. Vi viser ellers til Innstillingsrådet for dommeres Praksis/Policynotat, kap 5, "Lederkriterier i norske domstoler".

Vi kan tilby:

  • utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et stort og kompetent fagmiljø
  • meningsfylt arbeid med stor selvstendighet og faglig utvikling
  • introduksjonsprogram for nye dommere
  • lederutviklingsprogram for nye domstolledere
  • oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert 4. år
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur. eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet. Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Stilling som domstolleder med 100 årsverk eller mer lønnes for tiden med kr. 1 524 000,- per år.

Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Ytterligere opplysninger om embetet fås ved henvendelse til:

  • Domstoladministrasjonen v/ direktør Sven Marius Urke, tlf. 47469752
  • Domstoladministrasjonen v/ avd. direktør Solveig Moen, tlf. 40414414

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsannonsen.