Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

Embete som førstelagmann ved Borgarting lagmannsrett

Det blir ledig et embete som førstelagmann ved Borgarting lagmannsrett. I tillegg til førstelagmannen er det sju lagmenn, 56 lagdommere, 1 jordskiftelagdommer, 3 utredere, direktør og 44 saksbehandlere. Domstolen har lokaler i Oslo.

Borgarting lagmannsrett står for tiden overfor en krevende sakssituasjon. Den nye førstelagmannen må møte disse utfordringene på en måte som bidrar til at Stortingets mål for saksbehandlingstid innfris. Det vil bli lagt vekt på at den nye domstollederen holder høy faglig standard, har ledererfaring, er resultatorientert og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Vi søker en leder med evne til å være samlende og som arbeider systematisk med organisasjons- og kulturutvikling. Borgarting lagmannsrett vil i kraft av sin størrelse og posisjon ha en ledende rolle i arbeidet med å utvikle norske domstoler for å møte brukernes og samfunnets krav og forventninger til tidsmessige og effektive domstoler. Det søkes derfor etter en utviklings- og fremtidsrettet leder. Vi viser ellers til Innstillingsrådet for dommeres Praksis/Policynotat, kap. 5, "Lederkriterier i norske domstoler".

Vi kan tilby:

  • et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
  • et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
  • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert 4. år
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur. eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet. Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Stillingen som førstelagmann i Borgarting lagmannsrett lønnes for tiden med kr. 1 586 000,-.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Ytterligere opplysninger om embetet fås ved henvendelse til:

  • Domstoladministrasjonen v/ direktør Sven Marius Urke, tlf. 47469752
  • Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 40414414

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.