Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

Embete som lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett

Det blir ledig et embete som lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett. Tiltredelse etter nærmere avtale. Domstolen blir ledet av førstelagmann, og har i tillegg én lagmann, 12 lagdommere, én jordskiftelagdommer, én utreder, administrasjonssjef og ni saksbehandlere. Domstolen har lokaler i Hamar tinghus.

Vi kan tilby

  • Et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
  • Et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
  • Årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • Mulighet for en måneds studiepermisjon hvert 4. år
  • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet. Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Stilling som lagdommer lønnes for tiden med kr. 1 173 000,-.

Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Ytterligere opplysninger om embetet fås ved henvendelse til:

Eidsivating lagmannsrett v/førstelagmann Sverre Nyhus, tlf. 62550600.

Innstillingsrådet v/sorenskriver Yngve Svendsen, tlf. 38176300.

Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73567000.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk her”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.