Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser er en statlig finansiert nemnd som mekler i tvister mellom arbeidstaker og arbeidsgiver ved uenighet om godtgjørelse for oppfinnelser gjort i arbeidsforhold.

Leder og nye medlemmer i bistilling til Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser

Meklingsnemndas virksomhet er unntatt offentlighet og mekling foregår etter sin art i fortrolighet og under taushetsplikt. Det føres en protokoll fra møtet, hvor blant annet forslag til forlik fremgår. Protokollen er ikke bindende for partene i saken, men den vil ved søksmål erstatte mekling i forliksrådet. Nemnda kan fungere som voldgift der partene er enige om det.

Nemnda består av tre medlemmer, og vervene som leder og fast medlem (med vara) utlyses for en periode på 5 år med virkning fra 1. oktober 2018. Nemndas sekretariat er Klagenemnda for industrielle rettigheter.

Arbeidsoppgaver

  • Mekle i tvister mellom arbeidstaker og arbeidsgiver etter Lov om arbeidstakeroppfinnelser, herunder vurdere faglige problemstillinger, bl.a. knyttet til patenterbarhet av tekniske løsninger
  • Bidra til generell kompetansespredning på feltet alternativ tvisteløsning på området industrielle rettigheter

 Personlige egenskaper

  • Leder må oppfylle krav til embetsdommere, jf. domstolloven §§ 53-54
  • Fast medlem (med vara) må ha kompetanse og erfaring i patentrettslige spørsmål
  • Gode samarbeidsevner
  • Tidsmessig kapasitet (forventet 1-5 saker i året)
  • Gode kommunikasjonsferdigheter
  • Personlig egnethet til å være mekler i tvister

Mer om stillingene

Stillingene gir mulighet for svært interessante arbeidsoppgaver innen områdene arbeidstakeroppfinnelser, patenterbarhet og tvisteløsning mellom to parter. Stillingene er bistillinger og honoreres etter fastsatte timesatser.  Søkere må angi om de kun søker ledervervet, eller om søknaden også gjelder vervet som fast medlem og vara.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til leder i Klagenemnda for industrielle rettigheter, Lill Anita Grimstad, på telefon 46171800.

Kortfattet søknad med CV sendes til epost: lag@kfir.no innen 26. april. KFIR vil sende Næringsdepartementet en begrunnet innstilling til kandidater innen 31. mai 2018.

Se vår nettside her: www.meklingsnemnda.no