18. mai dømte Frostating lagmannsrett en mann til 11 års fengsel for å ha trampet sin egen mor til døde. Drapet skjedde hjemme i morens bolig i Trondheim i fjor høst. Forsvarer anførte at 34-åringen var utilregnelig i gjerningsøyeblikket, men fikk ikke medhold.

Mannen har en bachelor i rettsvitenskap, og har de siste årene jobbet med å forbedre karakterene for å komme inn på masterstudiet, skriver lagmannsretten.

Nå har Høyesteretts ankeutvalg sett seg nødt til å oppheve hele dommen. Årsaken er at en av lagdommerne deltok under varetektsfengslingen av mannen. Deltakelse i varetektsfengsling fører normalt ikke til inhabilitet ved en senere hovedforhandling, men det spesielle her er at mannen ble fengslet etter straffeprosessloven § 172, i stedet for den ordinære § 171.

Strpl § 172 hjemler fengsling av hensyn til allmennhetens rettsfølelse, og kan kun anvendes «såfremt det foreligger tilståelse eller andre forhold som i særlig grad styrker mistanken». Ankeutvalget skriver:

«Det følger av langvarig rettspraksis at en dommer som har deltatt ved fengsling i medhold av straffeprosessloven § 172, vil være inhabil ved senere hoved- eller ankeforhandling, jf. domstolloven § 108, Grunnloven § 95 og EMK artikkel 6 nr. 1. Årsaken er at det ved fengsling etter straffeprosessloven § 172 er et vilkår at det foreligger forhold som i særlig grad styrker mistanken, jf. blant annet Rt-2008-1466 avsnitt 14. Det er uten betydning hvilket konkret grunnlag dommeren hadde ved avgjørelsen av fengslingsspørsmålet, om mistankekonstateringen har vært vanskelig eller hvordan siktede stilte seg til siktelsen, jf. blant annet Rt-2010-759 avsnitt 15.

I saken her ble A varetektsfengslet for fire uker i medhold av straffeprosessloven § 172 bokstav a ved Sør-Trøndelag tingretts kjennelse 8. oktober 2020. Tingretten vurderte det skjerpede kravet til mistankens styrke opp mot samtlige straffbarhetsvilkår, herunder tilregnelighetsspørsmålet og spørsmålet om nødverge, som sto sentralt i lagmannsrettens senere fellende dom.»

– Var det ingen som reagerte på dette under ankeforhandlingen?

– Jeg hadde fokus på selve saken, og jeg gikk jo bare ut fra at dette var i orden. Men i forbindelse med anken til Høyesterett gikk jeg gjennom hele saken på nytt, og det var da jeg oppdaget at dommeren allerede hadde vært involvert på et tidligere stadium, forteller forsvarer Ole Strømmen.

Som følge av forsvarerens oppdagelse, sluttet påtalemyndigheten seg til påstanden om opphevelse av lagmannsrettens dom.

– Dette var en overraskelse for meg også. Men det er begått en feil, og det må man ta konsekvensene av, sier Strømmen.

– Hva blir fremdriftsplanen nå?

– Nå ligger det an til en berammelse i løpet av høsten. Det er noen nye bevis som vil bli ført. Et sentralt spørsmål i saken gjelder tilregnelighet, og dette vil det bli mer fokus på i neste runde. Resultatet i forrige runde var etter mitt syn overraskende, og man har et godt håp om et annet resultat ved ny behandling i lagmannsretten.

Høyesteretts dom finner du her.