Tre år er gått siden regjeringen slo sammen en lang rekke nemnder til den nye Skatteklagenemnda. Hensikten var å styrke skattebetalernes rettssikkerhet. I forbindelse med etableringen uttalte finansminister Siv Jensen (Frp) at «det er viktig at klagebehandlingen ikke tar for lang tid, og at klagen blir behandlet av en kompetent og uavhengig nemnd».

Men nå har Siv Jensens departement for andre gang fått dom på at nemndas vedtak er ugyldige. Forrige gang gjaldt det spørsmålet om fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader i forbindelse med salg av aksjer i et eiendomsselskap. Nå gjelder saken tilsvarende fradragsrett for salg av bygninger.

Sikkerhetsventil

I forarbeidene står det at Finansdepartementets adgang til å reise søksmål er ment som en sikkerhetsventil for de tilfeller hvor Skatteklagenemnda treffer avgjørelser staten ikke ønsker skal bli stående, en adgang som forutsettes brukt bare i helt spesielle tilfeller.

I dommen Oslo tingrett avsa sist uke, konkluderer retten med at utgifter til salg av eiendom, i hovedsak utgifter til eiendomsmegler, ikke har tilstrekkelig nærhet til selskapenes avgiftspliktige virksomhet, som er utleie av de samme eiendommene. I den konkrete vurderingen skriver tingretten:

«Selskapet avviklet sin utleievirksomhet, og salg av eiendommen skjedde i den forbindelse. Formålet med å anskaffe bistand til salg av eiendommene var derfor ikke å videreføre den avgiftspliktige utleievirksomheten. (...) Konklusjonen er da at omkostningene ikke hadde en slik relevant og så naturlig og nær tilknytning til den avgiftspliktige virksomheten at tilknytningskriteriet er oppfylt.»

Søksmålet fra staten gjaldt fem separate vedtak med samme tema, og alle blir etter konkrete vurderinger kjent ugyldige.

Domstolskapt

Spørsmålet er ikke direkte behandlet i lovgivningen, og rettstilstanden for denne type fradrag er i hovedsak utviklet av domstolene. Foruten eldre dommer fra Høyesterett, viser tingretten blant annet til Hellerud-dommen i Borgarting fra i fjor. Den saken ble anket, men slapp ikke inn til Høyesterett.

Rett24 omtalte Hellerud-dommen her

Når staten saksøker staten, går strengt tatt advokatenes salærkrav til skattebetalerne uansett hvem som vinner. Skatteklagenemnda dømmes likevel til å dekke departementets omkostninger, og Regjeringsadvokatens oppgave lød på 186.600 kroner eksklusiv mva.

I tillegg må nemnda bære regningen for deres innleide Thommessen-advokat. Han leverte til retten en omkostningsoppgave på 1.843.643 kroner inklusiv mva.

Saken ble behandlet over tre rettsdager i midten av mai.

Sist Skatteklagenemndas tapte mot staten, ble saken ikke anket. Nemndas leder, Gudrun Bugge Andvord, sier spørsmålet om anke i denne saken fortsatt er under vurdering.

Les dommen her