Fast stilling som påtaleavsnittsleder, politiinspektør

Enhet øst, Påtaleseksjon, Oslo politidistrikt

Arbeidsgiver:
Oslo politidistrikt
Søknadsfrist:
2022-10-04

Ønsker du jobb som påtaleavsnittsleder i ett av Norges mest kriminalitetsutsatte områder?

Enhet øst har ansvaret for polititjenesten på Stovner og Manglerud. Enheten dekker bydelene Stovner, Alna, Grorud, Bjerke, Søndre Nordstrand, Nordstrand og Østensjø. Enheten etterforsker et bredt spekter av sakstyper med særlig fokus på forebygging og bekjempelse av kriminelle nettverk, barne- og ungdomskriminalitet og alvorlige voldssaker.

Påtaleseksjonen i Enhet øst har 38 ansatte og består av to påtaleavsnitt lokalisert på Stovner og Manglerud politistasjon. Påtaleavsnittet på Stovner har ansvaret for saker som gjelder vold i nære relasjoner, mens påtaleavsnittet på Manglerud trekker øvrige straffesaker. Påtaleseksjonen samarbeider tett med de andre seksjonene på enheten.

Påtaleavsnittet på Manglerud er et allmennavsnitt med et eget ungdomsteam som håndterer ungdomssakene. Avsnittet omfatter også påtalejurister tilknyttet etterforskningsavsnittene for økonomisaker og Spesiell innsats. Sistnevnte jobber målrettet mot gjengkriminalitet. Påtaleseksjonen er for tiden under omorganisering, og noen fagområder kan bli flyttet internt.

Påtaleseksjonen søker etter påtaleavsnittsleder på Manglerud. Vi er ute etter en resultatet- og medarbeiderorientert leder som er motivert for lederoppdraget. Som påtaleavsnittsleder vil du ha fag- og personalansvar for rundt 20 medarbeidere og være del av ledergruppa på påtaleseksjonen. Den vi søker etter må trives med et høyt arbeidstempo, være beslutningsdyktig og flink til å prioritere. Stillingen som avsnittspåtaleleder krever god evne til å jobbe tverrfaglig og gir mulighet til å delta i utviklingen av påtalemyndighetens rolle i politiet.

På påtaleseksjonen i Enhet øst vil vi kunne tilby deg et inkluderende og godt arbeidsmiljø, spennende utfordringer og et bredt og komplekst saksfelt.
Vitnemål og attester må vedlegges elektronisk til søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • daglig ledelse og videreutvikling av påtaleavsnittet, herunder fordeling av arbeidsoppgaver og sørge for gode skriftlige og praktiske rutiner
 • personalansvar for medarbeidere ved påtaleavsnittet, herunder ansettelsesprosesser
 • beslutte og omsette overordnede ledernivåers føringer.
 • følge opp styringssignaler og øvrige direktiver fra høyere påtalemyndighet og operasjonalisere disse
 • fag- og produksjonsansvar, herunder faglig veiledning og opplæring av nyansatte
 • delegert fagansvar for straffesaksbehandlingen innenfor påtaleavsnittets ansvarsområder, herunder ansvar for at det legges til rette for adekvat påtalemessig ledelse av etterforskningen for å sikre høy kvalitet og måloppnåelse
 • delegert resultatansvar innenfor påtaleavsnittets ansvarsområde, herunder sørge for gode straffesaksresultater
 • foreta prioriteringer innenfor den samlede straffesaksporteføljen på påtaleavsnittet
 • rapportere til seksjonspåtaleleder, samt utføre arbeid som er delegert eller tildelt fra seksjonspåtaleleder
 • sørge for et godt og tett samarbeide med etterforskingsseksjonen og andre enheter, seksjoner og avsnitt
 • bidra til å videreutvikle hele påtaleseksjonen
 • ha et godt og tett samarbeid med tingretten særlig i forhold til aktorater

Kvalifikasjoner

 • master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen
 • utvidet påtalekompetanse
 • bred påtalemessig erfaring
 • erfaring med å håndtere løpende portefølje
 • god resultatoppnåelse fra tidligere stillinger
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne – norsk og engelsk
 • gode datakunnskaper

Ønskelig

 • relevant lederutdanning
 • relevant ledererfaring
 • kunnskap om helse, miljø og sikkerhet
 • erfaring med mediehåndtering
 • kunnskap om relevant dataverktøy

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • stor arbeidskapasitet, resultatorientert og med god gjennomføringsevne, samt være beslutningsdyktig
 • godt helhetlig blikk, og evne til taktisk og systematisk arbeid
 • god evne til kommunikasjon og relasjonsbygging
 • medarbeiderorientert og evne til å motivere, støtte og utvikle medarbeidere ved å bygge tilbakemeldingskultur
 • samfunnsorientert og forståelse for seksjonens rolle i politiets samfunnsoppdrag
 • strukturert

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier.  Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som Politiinspektør (stillingskode 0290), kr 870.000 brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon