Vi søker etter nyutdannede og erfarne jurister til 3-5 åremålsstillinger som rettsfullmektig

Arbeidsgiver:
Trygderetten
Søknadsfrist:
2021-08-17

Rettsfullmektiger i Trygderetten administrerer egne ankesaker og er meddommer i andres ankesaker. Stillingen som rettsfullmektig har likhetstrekk med dommerfullmektigstilling i tingretten. I den enkelte sak settes rett med to, tre eller fem rettsmedlemmer. Saker som gjelder juridiske spørsmål, blir som utgangspunkt behandlet av juridisk kyndige rettsmedlemmer og rettsfullmektiger. Medisinsk kyndig og/eller attføringskyndig rettsmedlem er meddommer i saker der helsemessige forhold eller arbeidsevne er sentrale tvistetema.

Som rettsfullmektig får du en selvstendig arbeidssituasjon og faglig veiledning. Arbeidet som rettsfullmektig dekker kravet til arbeidspraksis og prosedyre for advokatbevilling, og det gis mulighet for å gjennomføre advokatkurset i løpet av åremålsperioden. Åremålet er på tre år, men det er mulighet for å søke om forlengelse i inntil to år.

For stillingen er det krav om juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, i tillegg til norsk statsborgerskap og god vandel. Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på gode eksamensresultater, relevant arbeidserfaring, stor arbeidskapasitet, god skriftlig fremstillingsevne og evne til samarbeid på tvers av fagområder. Nyutdannede jurister med karaktersnitt på cirka B eller bedre oppfordres til å søke. Stillingen som rettsfullmektig er unntatt fra fortrinnsrett for statsansatte som er oppsagt som overtallige, jf. forskrift til lov om statens ansatte § 8.

Det er en egen lønnsstige for rettsfullmektiger. Lønnen ved tiltredelse er per i dag kr 496 812 per år, kr 523 045 andre år og kr 551 690 tredje år. Fra lønnen blir det trukket pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse på 2 %. Tidspunktet for tiltredelse vil skje etter nærmere avtale.

Søkere bes laste opp vitnemål med karakterer og attester i den elektroniske søknadsportalen. Kandidater som blir innstilt, må fremlegge uttømmende politiattest.

I Trygderetten er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV. Søkere gjøres oppmerksom på at disse opplysningene kan brukes til statistikkformål i samsvar med kravene i personvernforordningen artikkel 13 og 14.

Ønsker du mer opplysninger om stillingen?

Opplysninger om stillingene som rettsfullmektig kan rettes til avdelingsleder Karianne Dahl-Nilsen på telefon 97 56 67 79 eller avdelingsleder Bjørn Arvid Lervik på telefon 90 55 25 26.

Se også mer om oss på våre nettsider www.trygderetten.no.

Søknadsfrist: 17.08.2021.