Vil du gjøre en forskjell?

Arbeidsgiver:
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Søknadsfrist:
2020-05-25

Jurist - arbeid med internasjonale konvensjoner

Hva får du jobbe med hos oss?

Vil du ha spennende juridiske oppgaver med et internasjonalt preg? Motiveres du av å jobbe for verdens viktigste samfunnsoppdrag, nemlig barn og unge? Da har vi drømmejobben for deg! Vi trenger en ny jurist til vårt arbeid med internasjonal barnerett, som blant annet skal håndtere enkeltsaker knyttet til de ulike konvensjonene vi er sentralmyndighet for:

 • Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn 
 • Haagkonvensjonen 1980 om internasjonal barnebortføring
 • Europarådskonvensjonen 1980 om anerkjennelse og fullbyrding av avgjørelser om foreldreansvar

Arbeidet omfatter blant annet barnevernssaker på tvers av landegrenser, saker der barn er ulovlig bortført enten fra Norge til utlandet, eller til Norge, saker om barn etterlatt i utlandet, gjennomføring av utenlandske avgjørelser på barnerettens område i Norge, og spørsmål om overføring av juridsiksjon mellom stater. Arbeidet gir deg en variert og givende arbeidsdag der du blant annet får samarbeide direkte med utenlandske og norske myndigheter (Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kripos og kommunale barneverntjenester). Du vil også bistå privatpersoner som trenger vår hjelp. Videre vil deltakelse i bilaterale og internasjonale møter være aktuelt. I tillegg får du bidra til kompetanseheving på våre områder, blant annet ved å holde presentasjoner for ulike aktører. Ved behov vil du også kunne få jobbe med utvikling av rundskriv og retningslinjer.

Hos oss blir du en del av avdeling internasjonale tjenester som jobber med et bredt spekter av fagområder med et internasjonalt preg. I tillegg til fagområdene nevnt over, har avdelingen ansvar for internasjonale adopsjoner, bistand i saker om mindreårige ofre for menneskehandel, og kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlelselse og negativ sosial kontroll. Vi har et jevnt høyt arbeidstrykk, og du må derfor være innstilt på og motivert til å få arbeidsoppgaver innen alle områdene vi jobber med. Du får dyktige og engasjerte kolleger som brenner for arbeidet sitt, og som gjerne sparrer om faglige problemstillinger. Vi gleder oss til å ta i mot deg!

Hva slags bakgrunn har du?

Du må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap med gode resultater. Du har relevant erfaring fra arbeid med barnerett, barnevernsrett eller internasjonal privatrett. Kanskje har du jobbet i et departement eller som advokat med noen av våre fagområder, eller kanskje du har vært jurist i en barneverntjeneste? Selv om du ikke nødvendigvis må ha jobbet i offentlig forvaltning, må du forstå oppbyggingen av den og rollene som ligger til et direktorat. Vi er en avdeling med mange utadrettede oppgaver, og derfor er det viktig at du er god til å formulere deg både muntlig og skriftlig, både på norsk og engelsk. Du må være komfortabel med å bruke engelsk som arbeidsspråk.

Hva slags person ser vi etter?

Du

 • har stor arbeidskapasitet og er komfortabel med et jevnt høyt arbeidstrykk 
 • opptrer profesjonelt samtidig som du viser empati i dialog med personer som står i en vanskelig livssituasjon 
 • jobber godt på eget initiativ, har god rolleforståelse og forstår når du må involvere andre i oppgaveløsingen  
 • er god til å planlegge gjennomføring av oppgavene dine 
 • trives med å knytte nettverk og kommuniserer godt med andre
 • liker å holde presentasjoner og bidra til andres kompetanseheving
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø og deltar gjerne i diskusjoner

Hva kan vi tilby deg?

Hos oss får du

 • et meningsfylt arbeid for deg som vil være med på å jobbe for vårt viktige samfunnsoppdrag 
 • varierte og spennende oppgaver på en arbeidsplass i rask utvikling
 • ansettelse etter statlig lønnsregulativ som rådgiver (kode 1434) med lønn fra kr 500 000 - 600 000 brutto pr. år, eller som seniorrådgiver (kode 1364) med lønn fra kr 550 000 - 750 000 brutto pr. år. Stillingskode og lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. For å bli ansatt som seniorrådgiver må du ha solid relevant erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte:

 • Avdelingsdirektør Kristin Ugstad Steinrem, telefon 466 16 809

Verdt å merke seg før du søker

Når du søker denne stillingen vil du ikke bli bedt om å skrive/legge ved et søknadsbrev, ettersom vi kun vektlegger CV i den innledende vurderingen av søkerne. Derfor er det viktig at du beskriver ansvarsområder og resultater, samt annen relevant informasjon om hvert av dine arbeidsforhold og utdanning i fritekstfeltet i CV-utfyllingen.

Vi ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufdir jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av alle nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan bli brukt til statistikkformål.

I tillegg gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.