Statens sivilrettsforvaltning forvalter statlige ordninger på tvers av sivil- og strafferetten, som blant annet vergemål, rettshjelp, erstatning etter strafforfølging og voldsoffererstatning.

Avdelingsdirektør

Statens sivilrettsforvaltning er en organisasjon i utvikling, hvor blant annet digitalisering av arbeidsprosesser står sentralt. Vi søker en engasjert og nytenkende leder som skal lede og videreutvikle utviklings- og administrasjonsavdelingen. Avdelingen har en bred oppgaveportefølje blant annet knyttet til etats- og virksomhetsstyring, HR og organisasjon, HMS, rapportering, statistikk, internkontroll, kommunikasjon og budsjett. Avdelingen har også ansvar for IKT og digitalisering, applikasjon- og dokumentforvaltning i en egen seksjon. Avdelingen totalt består av om lag 25 medarbeidere.

Utviklings- og administrasjonsavdelingen står sentralt i utøvelsen av vårt viktige samfunnsoppdrag. Avdelingen tilrettelegger for fagavdelingene og bidrar til en effektiv saksbehandling. God og enhetlig etatsstyring under direktoratets ansvarsområde er en viktig del av avdelingens arbeid. Avdelingsdirektør er del av ledergruppen og rapporterer til direktøren.

Aktuelle kandidater har høyere relevant utdanning, er utviklingsorientert med solid strategisk kompetanse og kunnskap om statlig styring. Du er samlende, og god til å motivere, lede og utvikle medarbeidere. Vi ser etter en tydelig, strukturert, smidig og klok kollega med stor kapasitet og gjennomføringsevne.

Evner du å håndtere både strategiske og operative oppgaver og har interesse for hvordan teknologi kan bedre våre arbeidsprosesser? Da er vi interessert i å komme i kontakt med deg.

Mer informasjon om Statens sivilrettsforvaltning og våre fagområder finner du på www.sivilrett.no.

Kvalifikasjonskrav

 • relevant høyere utdanning på master-/hovedfagsnivå, eksempelvis innenfor samfunnsvitenskap, økonomi eller ledelse
 • god forståelse for og erfaring fra offentlig forvaltning og statlig styring, fortrinnsvis departement eller direktorat
 • ledererfaring med dokumenterte resultater fra offentlig virksomhet
 • erfaring fra ett eller flere av avdelingens ansvarsområder
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Søkere til stillingen må kunne sikkerhetsklareres.

Personlige egenskaper

 • endringsvillig, initiativrik, målbevisst og resultatorientert
 • samlende og med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • stor arbeidskapasitet
 • trygg i lederrollen og ha evnen til å motivere og inspirere medarbeiderne
 • fleksibel, lojal og høy grad av selvstendighet
 • god gjennomføringsevne
 • strategiske og analytiske evner

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr deg

 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en spennende kompetansevirksomhet i utvikling
 • godt tverrfaglig og dynamisk miljø med høyt tempo
 • gode muligheter for faglig vekst og utvikling
 • fleksitid og trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • lønn etter avtale

Andre opplysninger

Staten legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Statens sivilrettsforvaltning deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål. Ved ansettelse gjelder 6 måneders prøvetid.

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med:

 • Trygve Rastad i Amrop Delphi, tlf 99609086

Søknadsprosess

Elektronisk søknad sendes via knappen "Søk her"

Søknaden skal inneholde vedlegg som vitnemål/karakterutskrift og attester.  Disse må lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Søkere vil motta en bekreftelse på e-post ved innsendt søknad. Det er derfor viktig å påse at riktig e-postadresse er oppgitt i søknaden.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentlighetslova § 25. Eventuelle ønsker om reservasjon må begrunnes. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ditt ønske til følge

Om Statens sivilrettsforvaltning

Statens sivilrettsforvaltning har en bred oppgaveportefølje og forvalter statlige ordninger på tvers av sivil- og strafferetten. Ordningene skal sikre individets rettigheter, rettslikhet og bidra til god rettspleie. Våre arbeidsoppgaver er i stor grad knyttet til behandling av enkeltsaker innenfor blant annet områdene vergemål, rettshjelp, erstatning etter strafforfølging og voldsoffererstatning.

Statens sivilrettsforvaltning er også sentral vergemålsmyndighet. Vi har etatsstyringsansvaret for fylkesmennene på områdene vergemål og rettshjelp. Vi har i tillegg etatsstyringsansvaret for Kontoret for voldsoffererstatning.

Vi utøver sekretariatsfunksjonen for Den rettsmedisinske kommisjon, Barnesakkyndig kommisjon, Barnevernets tvisteløsningsnemnd, Erstatningsnemnda for voldsofre, Stortingets utvalg for rettferdsvederlag, Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll og Konkursrådet. Statens sivilrettsforvaltning forvalter også garantiordningen for bobehandling ved mistanke om økonomisk kriminalitet samt tilskuddsordningen for spesielle rettshjelpstiltak.

Vi har for tiden om lag 70 medarbeidere og holder til i sentrale lokaler i Oslo og på Hamar. Se www.sivilrett.no for nærmere informasjon.