Oslo tingrett er landets største domstol med ca. 105 dommere og dommerfullmektiger, og 115 saksbehandlere og administrativt ansatte. Vi holder til i Oslo tinghus. Domstolen ledes av sorenskriver og er inndelt i åtte rettsavdelinger, en strafferettsavdeling og administrasjonen, som ledes av direktør. Oslo tingrett behandler hvert år ca. 2500 sivile saker og 14 000 straffesaker. Vi legger vekt på høy kvalitet, effektivitet og god service overfor alle brukere av domstolens tjenester.

Avdelingsleder/ dommer ved Oslo tingrett

Det blir ledig et embete som avdelingsleder/dommer ved Oslo tingrett. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Stillingen innebærer lederansvar for ca 20 medarbeidere i en av våre rettsavdelinger, i tillegg til ordinære dommeroppgaver. Stillingen inngår også i domstolens ledergruppe.

Stillingen krever høy faglig kompetanse og analytiske evner. I tillegg til å ha gode dommerferdigheter, forventes det at den som utnevnes har evne til målrettet arbeid og strategisk planlegging, for å sikre god og effektiv ressursbruk i avdelingen og domstolen. Avdelingsleder har også ansvar for å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø. Å lede andre krever evne til å motivere, styrke lagånden og håndtere konflikter på en god måte.

Avdelingsleder må kunne kommunisere godt på alle nivåer i organisasjonen gjennom faglig tyngde, respekt og gjennomslagskraft. I tillegg forutsettes det fleksibilitet og evne til gode vurderinger og prioriteringer med tanke på ressurser og tidsbruk i ulike typer saker og prosesser. Avdelingslederen forventes å være teamorientert og engasjert, med ønske om å bidra til å utvikle domstolen.

Kvalifikasjoner

 • Norsk statsborgerskap
 • Juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap
 • Arbeide selvstendig og være i stand til å ta vanskelige beslutninger
 • Fleksibel og ha høy arbeidskapasitet
 • God rolleforståelse

Uttømmende politiattest vil bli innhentet for kandidater som innstilles.

Stillingen krever høy faglig kompetanse og analytiske evner, høy integritet, personlig egnethet og relevant arbeidserfaring. Dommere må opptre uavhengig av partene og kunne ivareta domstolenes konstitusjonelle uavhengighet. Embetsdommere må ha en tillitvekkende opptreden i retten og kunne kommunisere godt med domstolens brukere.

Vi kan tilby

 • Et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
 • Et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
 • Årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
 • Mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig her. Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Stilling som avd.leder/nestleder (10-24,9 årsverk) lønnes for tiden med kr. 1 270 000,-

Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Nærmere opplysninger om embetene kan fås ved henvendelse til 

 • Oslo tingrett ved sorenskriver Yngve Svendsen på telefon 22 03 52 00,
 • Innstillingsrådet for dommere v/sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00, eller
 • Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00.

Generell informasjon om domstolen finnes på www.domstol.no/OTIR.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden «Søk her». Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Søknadsfrist 25. februar 2019