Trygderetten er en uavhengig ankeinstans som avgjør tvister mellom privatpersoner og forvaltningen, mv i saker som gjelder trygde- eller pensjonsspørsmål. Arbeids-/ansvarsområdet framgår av lov om Trygderetten av 16. desember 1966. Trygderetten har om lag 65 årsverk og er delt inn i fire fagavdelinger og en administrasjonsavdeling. Fagavdelingene har 12-15 medarbeidere, og jobber tverrfaglig med juridisk, medisinsk og attføringskyndige rettsmedlemmer, i tillegg til å ha rettsfullmektiger og funksjonærer. Trygderetten holder til i nye, moderne lokaler i Nydalen, og går nå inn i en fase med fulldigitalisering av arbeidsprosessene.

Avdelingsledere

Trygderetten ønsker å styrke sin ledergruppe, og har nå to ledige stillinger som avdelingsleder.

I embetet som avdelingsleder i Trygderetten vil du få en sentral rolle i virksomhetens videre utvikling, i et organ som er retningsgivende på trygderettsområdet i landet. Vi ønsker oss to nye ledere som kan være med å gjøre virksomheten enda bedre, gjennom aktiv deltakelse i ledergruppen, og ledelse av våre avdelinger som hver består av 13 til 15 kompetente medarbeidere.

Avdelingsledere har følgende ansvarsområder:

 • Personalansvar for avdelingens medarbeidere
 • Ledelse av endrings- og digitaliseringsprosesser i avdelingen
 • Ansvar for avdelingens saksavvikling/produksjon og løpende drift
 • Ansvar for også selv å behandle enkeltsaker og være meddommer, på linje med andre juridisk kyndige rettsmedlemmer
 • Aktiv deltakelse i Trygderettens ledergruppe, med de ansvarsområder som tilligger denne

Krav til utdanning og andre formelle krav:

 • Søkere må ha juridisk embetseksamen (master i rettsvitenskap) med gode karakterer og være norske statsborgere. Man må videre fylle de formelle vilkårene i Domstolloven til vederheftighet mv, i tillegg til at uttømmende politiattest vil bli innhentet for kandidater som innstilles til embetet.

Følgende erfaringsbakgrunn vil vektlegges:

 • Gjerne en bred juridisk erfaringsbakgrunn kombinert med god samfunnsforståelse som basis for en faglig trygghet
 • Erfaring fra domstolsarbeid, enten i domstolen eller som advokat/prosessfullmektig
 • Erfaring fra trygderettsområdet er en fordel, men ingen betingelse
 • Ledererfaring i en eller annen form (personalledelse, prosjektledelse, teamledelse, el lign)
 • Erfaring fra enkeltsaksbehandling
 • Erfaring fra endrings- og digitaliseringsprosjekter vil være en fordel

Ønskede personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsegenskaper og samarbeidsevner; tydelig og ærlig
 • Evnen til å se folk, være synlig og empatisk
 • Evnen til å generere energi, og også smitte omgivelsene med energien
 • Evnen til å sette, og følge opp mål
 • Evnen til å tenke konsekvens, og også innta et strategisk perspektiv
 • Ryddig og planmessig
 • Godt og smittende humør

Hvorfor velge Trygderetten og denne muligheten?

 • Et sterkt fagmiljø med interessante arbeidsoppgaver i et rettsområde i utvikling
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø (tett samarbeid mellom juridisk-, medisinsk- og attføringskyndige)
 • Viktig samfunnsoppdrag
 • Muligheten til å påvirke og utvikle virksomheten videre
 • Et godt og raust arbeidsmiljø, med attraktive goder (likelønn, høy grad av fleksibilitet og muligheter for trening i arbeidstiden)

Avdelingsleder har i dag en årslønn på kr. 1 061 500 kr.

Tilsetting skjer ved utnevning av Kongens i statsråd. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til

Stein Holmsen, Hartmark Executive Search, tel 907 57 567 eller epost sh@hartmark.no

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes innen 13. oktober 2019 på «søk her».

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte befolkningens samlede kompetanse. Staten oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring om å søke jobb i staten. Søkere som informerer om at de har nedsatt funksjonsevne, vil bli invitert til intervju dersom de er kvalifisert til embetet. Trygderetten er en IA-virksomhet.