Verv som fast bistandsadvokat og faste forsvarere ved Agder tingrett og Agder lagmannsrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2024-08-04

Agder tingrett er en fullfaglig førsteinstansdomstol med rettssteder i Arendal, Kristiansand og Farsund. 

Agder lagmannsrett har administrasjonssted i Skien, men behandler saker for Agder lagsogn i faste lokaler i tinghusene i Kristiansand og Arendal.

Vi legger stor vekt på høy kvalitet i alt vårt arbeid samt effektivitet og god service overfor alle brukere av domstolenes tjenester.

Om vervene

Ved Agder tingrett, Farsund rettssted/Agder lagmannsrett, Agder lagsogn er det fra 01.09.2024 ledig ett verv som fast bistandsadvokat, i forbindelse med at vedkommende som innehar vervet tiltrer som dommer i Agder tingrett.

Ved Agder tingrett, Kristiansand rettssted/Agder lagmannsrett, Agder lagsogn er det i forbindelse med utløp av 2. åremål ledig to verv som faste forsvarere, fra 01.12.2024.

Søknad merkes tydelig med hvilke(t) verv man søker.

Vervene omfatter oppdrag for begge instanser. Vervene for tingretten er knyttet til vedkommende rettssted, men det må påregnes å gjøre tjeneste i hele rettskretsen. Vervene for lagmannsretten gjelder hele lagsognet.

Vervene er personlige, og innebærer plikt til å inngå i tilkallingsordningen for henholdsvis faste bistandsadvokater og faste forsvarere ved Agder tingrett/Agder lagmannsrett, Agder lagsogn, også i helger og ferieperioder.

Antakelse av vervene skjer på åremål for 6 år, med adgang til gjenoppnevning. Gjenoppnevning ut over én periode kan bare skje når særlige grunner tilsier det. For vervene gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder. Øvre aldersgrense for faste forsvarere og faste bistandsadvokater er 70 år.

Ved vurdering av søkere legges det vekt på følgende:

  • Relevant praksis og faglige kvalifikasjoner
  • Personlig egnethet
  • Kontorsted i rettskretsen knyttet til vedkommende rettssted
  • Geografisk spredning i rettskretsen knyttet til vedkommende rettssted
  • Innenfor nevnte rammer vurderes det også balanse mellom kjønnene

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende vervene kan rettes til:

  • Agder tingrett ved sorenskriver Robert Versland eller nestleder Leif Petter Trannum, telefon 38 17 63 00
  • Agder lagmannsrett ved førstelagmann Guro Vale Kvavik, telefon 35 69 21 00

Det forutsettes at søknad og CV registreres i Jobbnorges elektroniske mal, og at vitnemål og attester vedlegges. 

Ved å søke på stillinger i www.jobbnorge.no samtykker du til at vi kan behandle personvernopplysninger om deg. Personopplysninger som avgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger.