BRUSSEL, EU-delegasjonen - Spesialutsending arbeids- og sosialsaker

Arbeidsgiver:
Utenriksdepartementet
Søknadsfrist:
2021-01-17

Jobb med verden!

Ønsker du å skape gjennomslag for norske interesser internasjonalt og bidra til løsninger på globale utfordringer? Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.

Om stillingen

Ved Norges EU-delegasjon i Brussel vil det fra august 2021 være ledig et engasjement som spesialutsending for arbeids- og sosialsaker for 3 år, med mulighet for forlengelse i ett år. Spesialutsendingen hører administrativt under Utenriksdepartementet og er underlagt stasjonssjefen.

Norges EU-delegasjon i Brussel er Norges største utenriksstasjon. Dens oppgave er å ivareta norske interesser overfor EUs institusjoner og medlemsland i Brussel på alle områder som berører Norges samarbeid med EU.

Ansvars- og arbeidsområder

Norges EU-delegasjon i Brussel og arbeids- og sosialråden har en sentral rolle i Arbeids- og sosialdepartementets EU/EØS-arbeid. Ansvarsområdene til arbeids- og sosialråden omfatter:

 • Rapportere til norske myndigheter om utviklingen i EU-/EØS-samarbeidet på Arbeids- og sosialdepartementets områder som arbeidsmiljø og sikkerhet, arbeidsrett, arbeidsmarkedspolitikk, inntektspolitikk, trygdeordninger, herunder pensjon og pensjonspolitikk, fattigdomspolitikk og økonomisk sosialhjelp samt fri bevegelighet av personer innen EØS-området. Råden skal samarbeide med øvrige fagråder ved delegasjonen om horisontale saker eller saker av felles interesse.
 • Drive kontaktarbeid og påvirkningsarbeid overfor EU. Råden skal på et så tidlig stadium som mulig søke å identifisere saker som er eller kan bli gjenstand for politisk og faglig interesse i Norge. Dialog og samarbeid med sentrale samarbeidspartnere, herunder personer i Kommisjonen, Rådet og Parlamentet, står sentralt. Det forutsettes at arbeids- og sosialråden er godt orientert om utviklingen av saksfeltet i Norge, og kan formidle norske synspunkter i relevante saker.
 • Vurdere forslag til EU-regelverk og til ikke-bindende EU-instrumenter som programmer, strategier, handlingsplaner mv. Potensiell betydning for norsk politikk og regelverk skal vektlegges.
 • Innhente informasjon fra EUs institusjoner, andre lands delegasjoner, partene i arbeidslivet, frivillige organisasjoner og andre som er representert i Brussel. 
 • Tilrettelegge for møter, konferanser og andre arrangementer i EU for politisk ledelse i departementet. Råden kan i tillegg bli bedt om å bistå administrativ ledelse på delegasjonen om det samme.
 • Delta i relevante arbeidsgrupper og ekspertgrupper i EFTAs og Kommisjonens regi i tillegg til eller på vegne av departementet.
 • Bidra til EU-delegasjonens generelle informasjonsarbeid og til å informere besøkende til Brussel om aktuelle problemstillinger innenfor sine fagområder etter forespørsel og i den grad kapasiteten tillater.
 • Stasjonssjef kan pålegge andre arbeidsoppgaver ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, minst på masternivå.
 • Erfaring fra departement eller annen offentlig forvaltning tilsvarende seniorrådgivernivå. God innsikt i Arbeids- og sosialdepartementets saksområder. Erfaring fra Arbeids- og sosialdepartementet vektlegges.
 • Internasjonal erfaring. Erfaring fra EU-/EØS-arbeid vektlegges.
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk.
 • Det er fordel med gode kunnskaper i fransk, ev. i et annet EU-språk.

Personlige egenskaper

 • Handlekraft: Evne til å ta initiativ, være selvstendig og ha gjennomføringskraft
 • Samhandling: Meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Modenhet: Kulturell tilpasningsdyktighet og kontaktskapende og organisatoriske evner
 • Robusthet: stor arbeidskapasitet og vurderingsevne - også under press

Andre forhold

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CVen eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.
Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CVen eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine i jobbsøkerportalen vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.

Vi viser til landspesifikk informasjon om tjenestestedet på følgende webside: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/id2414273/

Vilkår/betingelser

 • Stillingen avlønnes som spesialråd (stillingskode 0883) med bruttolønn pr. år fra kr 680 000−906 000 jf. Hovedtariffavtalene i staten.
  For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. 
 • Det tilstås tillegg som ambassadesekretær/ambassaderåd etter "Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten" - https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/saravtale/id545430/.
 • Bolig vil bli stilt til disposisjon.
 • Utenriksfaglig kursing vil bli gitt av Utenriksdepartementet.
 • Søkere må være norske statsborgere. En person kan ikke være fast bosatt i landet der tjenestegjøringen skal finne sted for å kunne være søknadsberettiget til utsendt stilling. Dette forholdet avgjøres av mottakerstaten iht. lokale lover/regler. 
 • Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på tiltredelsestidspunktet.

Kontaktinformasjon

 • Ekspedisjonssjef Ragnhild Nordaas
  Arbeids- og sosialdepartementet
  Telefon: 22 24 69 89
  Epost: [email protected]
 • Fagdirektør Jiri Klaska
  Arbeids- og sosialdepartementet
  Telefon: 22 24 47 09
  Epost: [email protected]

For spørsmål om rekrutteringsprosessen: