Dommarfullmektig ved Vest-Telemark tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2021-02-15

Det er ledig stilling som felles dommarfullmektig ved Vest-Telemark tingrett og Aust-Telemark tingrett. Stillingen vil ha fast kontorstad i Kviteseid.

Dommarfullmektigen får utfordrande og varierte arbeidsoppgåver i eit godt arbeidsmiljø.

Vi søkjer ein medarbeidar med gode faglege kvalifikasjonar som kan arbeide sjølvstendig og tidvis under tidspress.  God skriftleg og muntleg framstillingsevne er naudsynt i stillinga.

Stillinga er tidsavgrensa til to år.

Generelt

Tilsetting så snart som mogleg etter 01.04.2021. 

Tilsetting skjer på vanlege vilkår.  Den som vert tilsett må samtykkje i at uttømmande politiattest blir henta inn.

Vest-Telemark tingrett er hjelpsam med å skaffe bustad.

Søknad vedlagt CV med kopi av attestar/vitnemål må sendast elektronisk via link på denne sida.

Søknadsfrist: 15.02.2021

Spørsmål om stillinga

Om du har spørsmål om stillinga og domstolane, kan du kontakte sorenskrivar Dag Bjørvik eller dommarfullmektig Johanne Fjesme Nakrem på  tlf. 35 06 84 50.