Arbeidsretten er en særdomstol med sete i Oslo og med hele landet som virkekrets. Administrativt er domstolen underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Domstolen er tillagt dømmende oppgaver etter arbeidstvistsloven og tjenestetvistloven. Den behandler tvister mellom arbeidslivets organisasjoner om gyldighet og fortolkning av tariffavtaler og tvister om krav som bygger på tariffavtale. Videre behandles tvister der det foreligger brudd på tariffavtaler eller lovgivningens bestemmelser om fredsplikt. Arbeidsretten er nomalt første og siste instans på dette saksområdet. Se også www.arbeidsretten.no

Dommer i Arbeidsretten

Stillingen som dommer i Arbeidsretten er ledig fra 6. august 2018.

Hovedinnholdet i dommerstillingen er ordinære dommeroppgaver, herunder saksforberedelse i tildelte saker, domsskriving og deltakelse i hovedforhandlinger og andre rettsmøter. Du vil også bli tillagt andre juridiske og administrative oppgaver innenfor domstolens virkeområde.

Du må ha høy juridisk kompetanse, og oppfylle kvalifikasjonskravene som framgår av arbeidstivstloven § 36. Det er ønskelig med dommererfaring og vi forutsetter kjennskap til Arbeidsrettens arbeidsfelt. Tidligere relevant praksis vil bli vektlagt.  

Stillingen lønnes tilsvarende lagdommer, og utgjør p.t. kr 1.173.000.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Søkere som synliggjør at de har redusert funksjonsevne, vil bli innkalt til intervju dersom de er kvalifiserte for stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om de har bedt om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Blir dette aktuelt, vil vi ta kontakt før søkerlisten offentliggjøres.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med

  • ekspedisjonssjef Ragnhild Nordaas, tlf. 22246989, eller
  • leder av Arbeidsretten Jakob Wahl, tlf. 23100140.

Se også www.arbeidsretten.no