Gjennom den uavhengige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Høyesterett er landets øverste domstol og en prejudikatdomstol. Høyesteretts hovedoppgave er gjennom sine avgjørelser å bidra til rettsavklaring og rettsutvikling innenfor de rammene som følger av Grunnlov, lov og Norges folkerettslige forpliktelser. Dommere utnevnes av Kongen i statsråd etter innstilling fra Innstillingsrådet for dommere.

Dommerembete i Norges Høyesterett

Høyesterett er landets øverste domstol. Hovedoppgaven er å arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Dette innebærer en konsentrasjon om prinsipielle rettsspørsmål og retningsgivende avgjørelser.

Dommerarbeidet i Høyesterett stiller svært høye krav til faglig dyktighet og til personlig egnethet. Det brede sakstilfanget og avgjørelsenes vidtrekkende betydning gjør arbeidet variert, inspirerende og faglig utfordrende. Høyesteretts utadrettede og internasjonale virksomhet og en god studiepermisjonsordning legger til rette for faglig videreutvikling og erfaringsutveksling. 

Høyesterett blir ledet av justitiarius. I tillegg har domstolen 19 dommerembeter. Domstolen har videre en direktør, en assisterende direktør, en juridisk utredningsenhet med 25 stillinger og 22 stillinger innen administrasjon og saksbehandling.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha juridisk embetseksamen, være høyt faglig kvalifiserte og norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på nettsiden til Innstillingsrådet for dommere på www.domstol.no/innstillingsradet. Det vil bli innhentet politiattest for de kandidater som blir innstilt. Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på Innstillingsrådets nettside.

Vi tilbyr

Høyesterett holder til i Høyesteretts Hus i Oslo. Ukependlere vil få dekket reiser mellom hjemsted og arbeidssted etter nærmere regler.

Lønn for dommere i Høyesterett er for tiden 1 823 170 kroner. Fra dette går vanlig pensjonsinnskudd. 

Ytterligere opplysninger om stillingen

Spørsmål om dommerarbeidet i Høyesterett kan rettes til

  • justitiarius Toril Marie Øie,
  • til dommerne Magnus Matningsdal og Bergljot Webster eller til
  • direktør Bente J. Kraugerud

i Høyesterett, tlf. 22 03 59 00.

Spørsmål vedrørende søknadsprosessen kan rettes til Innstillingsrådet for dommere ved

  • sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00 eller
  • Domstoladministrasjonen ved direktør Sven Marius Urke, tlf. 73 56 70 00.

Tiltredelse etter nærmere avtale. Ønsket tiltredelse i embetet er 1. november 2020.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden «Søk her». Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg.

Søknadsfristen er 17. februar 2020.