(Foto: Høyesterett)

Dommerembete i Norges Høyesterett

Arbeidsgiver:
Norges Høyesterett
Søknadsfrist:
2021-04-20

Det blir ledig et dommerembete i Norges Høyesterett fra 1. oktober 2021.

Det kan bli ytterligere et embete ledig fra september/oktober 2021. Dette vil bli avklart før søknadsfristen utløper, og nærmere informasjon vil bli gitt på Høyesteretts nettsider og direkte til de som da har søkt.

Dommerarbeidet i Høyesterett innebærer en konsentrasjon om prinsipielle rettsspørsmål og retningsgivende avgjørelser, og stiller svært høye krav til faglig dyktighet og til personlig egnethet. Det brede sakstilfanget og avgjørelsenes vidtrekkende betydning gjør arbeidet variert, inspirerende og faglig utfordrende. Høyesteretts utadrettede og internasjonale virksomhet og en god studiepermisjonsordning legger til rette for faglig videreutvikling og erfaringsutveksling. 

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha juridisk embetseksamen, være høyt faglig kvalifiserte og norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på nettsiden til Innstillingsrådet for dommere på www.domstol.no/innstillingsradet. Det vil bli innhentet politiattest for de kandidater som blir innstilt. Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på Innstillingsrådets nettside.

Vi tilbyr

Høyesterett holder til i Høyesteretts Hus i Oslo. Ukependlere vil få dekket reiser mellom hjemsted og arbeidssted etter nærmere regler.

Lønn for dommere i Høyesterett er for tiden 1 915 352 kroner. Fra dette går vanlig pensjonsinnskudd.

Ytterligere opplysninger

Dommere utnevnes av Kongen i statsråd etter innstilling fra Innstillingsrådet for dommere.

Spørsmål om dommerarbeidet i Høyesterett kan rettes til justitiarius Toril Marie Øie, dommer Bergljot Webster eller direktør Bente J. Kraugerud i Høyesterett, tlf. 22 03 59 00.

Spørsmål vedrørende søknadsprosessen kan rettes til innstillingsrådet for dommere ved sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00 eller Domstoladministrasjonen ved direktør Sven Marius Urke, tlf. 73 56 70 00.

Tiltredelse etter nærmere avtale. 

Søknaden med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden "Søk her". Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg.

Søknadsfristen er tirsdag 20. april 2021