Dommerfullmektig ved Søndre Østfold tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2021-07-05

Om Søndre Østfold tingrett

Fra 12. april 2021 ble tingrettene i Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg slått sammen til Søndre Østfold tingrett. Domstolens virksomhet drives fra tinghus i alle de fire byene. Søndre Østfold tingrett har i dag en samlet bemanning på 51,6 årsverk, fordelt på 22 dommere, 30 saksbehandlere og tre administrasjonssjefer. Domstolen ledes av en sorenskriver.

Søndre Østfold tingrett er aktivt med i utviklingsarbeidet for domstolene i Norge. Som ny domstol ser vi på mulighetene for moderat spesialisering, økt satsing på digitalisering og videreutvikling av sterke fagmiljøer for dommere og saksbehandlere.

Om stillingen

Det blir ledig stilling som dommerfullmektig i Søndre Østfold tingrett fra 1. september 2021. Arbeidsstedet vil i utgangspunktet være Halden, men dommerfullmektigen må påregne å arbeide ved alle rettsstedene i rettskretsen. 

Vi tilbyr allsidige og varierte arbeidsoppgaver, faglige utfordringer samt et godt arbeidsmiljø og samarbeid med kollegaer. Stillingen vil gi gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.

Vi legger stor vekt på høy kvalitet og effektivitet i vårt arbeid, samt god service overfor alle brukere av domstolens tjenester.

Om deg 

Du har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. Du har gode faglige kvalifikasjoner, og vi ønsker helst at du også har relevant arbeidserfaring. Du må kunne arbeide selvstendig, være løsningsorientert, engasjert og reflektert. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig i stillingen. Søndre Østfold tingrett er med i utviklingsarbeidet innen nye digitale løsninger. Vi ønsker at vår nye dommerfullmektig har god IKT-kompetanse, samt forståelse og interesse for å jobbe digitalt og med nye arbeidsverktøy.

Vi legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne. Stillingen som dommerfullmektig forutsetter norsk statsborgerskap, jf domstolloven § 53. 

Praktisk informasjon om stillingen

Stillingen som dommerfullmektig er tidsavgrenset til to år, med mulighet for forlengelse i ett år, jf domstolloven § 55 g.
Ansettelsesvilkår etter Hovedtariffavtalen i staten. Lønnsutvikling etter tjenestetid i stillingen og gjeldende avtaleverk. Tiltredelse 1. september 2021 eller etter avtale.

Dersom du har spørsmål om stillingen eller domstolen, kan du kontakte sorenskriver Ragnhild Borgerud eller administrasjonssjef Wendla Evensen telefon 697 97 700. Generelle opplysninger om domstolene finner du på www.domstol.no.

Søknadsfrist er 5. juli 2021.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det vises i denne sammenheng til Offentleglova § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlisten. For alle dommerfullmektiger blir det innhentet utvidet politiattest.