Vil du bli domstolleder ved Indre og Østre Finnmark tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2021-03-04

Språk: Samisk / Sámegiella

Domstolen er lokalisert på rettsstedene Tana og Vadsø. I den nye rettskretsen inngår kommunene Deatnu/Tana, Guovdageaidnu/Kautokeino, Kárásjohka/Karasjok, Unjárga/Nesseby, Sør-Varanger, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Vadsø og Vardø. Det er pr. i dag 7 dømmende årsverk og en samlet bemanning på 15,9 årsverk.

Kontorstedet for domstollederen vil være valgfritt, men det forutsettes tilstedeværelse på alle rettsstedene.

Som domstolleder vil du få ansvar for drift og utvikling av domstolen. Hensikten med den nye organiseringen av domstolene, er å utnytte domstolenes samlede ressurser bedre, skape mer robuste fagmiljøer, samtidig som alle rettssteder opprettholdes. Dette innebærer faglige og administrative utfordringer.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Overordnet styrings- og administrativt ansvar
  • Overordnet ansvar for den dømmende virksomhet og saksbehandling tilknyttet virksomheten
  • Mål- og resultatansvar
  • Lede og videreutvikle domstolen iht. strategisk plan
  • Lede pågående omstillingsarbeid og bidra til felles kultur for domstolen og for Norges domstoler.
  • Utøve oppgaver som dommer

Vi søker en leder med engasjement for ledelse. Du må ha grunnleggende forståelse for domstolens oppgaver, fremme rettssikkerhet og verne om rettssamfunnet, og ivareta domstolens brukerperspektiv. Effektivisering, digitalisering, ressursutnyttelse og resultatoppnåelse, er sentrale områder for domstolens videre utviklingsarbeid.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves det juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. Det vises spesielt til Praksis/Policynotat, kap. 5, ”Lederkriterier i norske domstoler”.

For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. For stillingen kreves at kandidaten kan sikkerhetsklareres for høyeste nivå.

Du må ha ledererfaring og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Du har god innsikt i egne styrker og utfordringer som leder. Du skaper tillit, er tydelig, og har evnen til å etablere et godt samarbeid med dine medarbeidere. Du forstår betydningen av å involvere og motivere medarbeidere i utvikling av domstolen. Du kjenner lov- og avtaleverket i arbeidslivet, herunder om arbeidsmiljø, arbeidsgivers styringsrett og ansattes medbestemmelse. Du er interessert i de muligheter som digitale systemer og verktøy gir for effektivisering av arbeidsprosesser, samt at du har kunnskap om økonomistyring.

Den lederen som utnevnes vil ha et særlig ansvar for at domstolen ivaretar den samiske dimensjonen innen rettsvesenet. Det vil derfor bli lagt vekt på om søkeren har kunnskap om samisk språk og kultur, samt kompetanse på samisk sedvane og rettsoppfatning.

Stillingen avlønnes med kr 1 408 000, lønnen reguleres årlig. Det gis også et årlig tillegg på kr. 80.000,- for å lede en domstol på flere rettssteder. Fra brutto lønn trekkes 2 % som innskudd til Statens Pensjonskasse.