Embete som førstelagmann ved Frostating lagmannsrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2023-09-24

Det er ledig et embete som førstelagmann ved Frostating lagmannsrett. Tiltredelse er etter nærmere avtale.

Domstolen ledes av en førstelagmann, og har i tillegg to lagmenn, 16 lagdommere, én jordskiftelagdommer, én jordskifteutreder, administrasjonssjef og åtte saksbehandlere.

Embetskretsen omfatter Trøndelag og Møre og Romsdal lagsokn, med hovedsete i Trondheim tinghus. Domstolen har også rettslokaler i Ålesund, Molde og Kristiansund. En del reisevirksomhet må derfor påregnes.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Overordnet styrings- og administrativt ansvar
  • Overordnet ansvar for den dømmende virksomhet og saksbehandling tilknyttet virksomheten
  • Mål- og resultatansvar
  • Lede og videreutvikle domstolen iht. strategisk plan
  • Lede og bidra til felles kultur for domstolen og for Norges domstoler

Vi søker en leder med engasjement for ledelse. Du må ha grunnleggende forståelse for domstolens oppgaver, fremme rettssikkerhet og verne om rettssamfunnet, og ivareta domstolens brukerperspektiv. Effektivisering, digitalisering, ressursutnyttelse og resultatoppnåelse, er sentrale områder for domstolens videre utviklingsarbeid.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves det juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. Det vises spesielt til PraksisPolicynotat, kap. 5,”Lederkriterier i norske domstoler”.
For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. For stillingen kreves at kandidaten kan sikkerhetsklareres for høyeste nivå.

Du må ha ledererfaring og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Du har god innsikt i egne styrker og utfordringer som leder. Du skaper tillit, er tydelig, og har evnen til å etablere et godt samarbeid med dine medarbeidere. Du forstår betydningen av å involvere og motivere medarbeidere i utvikling av domstolen. Du kjenner lov- og avtaleverket i arbeidslivet, herunder om arbeidsmiljø, arbeidsgivers styringsrett og ansattes medbestemmelse. Du er interessert i de muligheter som digitale systemer og verktøy gir for effektivisering av arbeidsprosesser, samt at du har kunnskap om økonomistyring.

Stillingen avlønnes med kr 1 705 000, lønnen reguleres årlig. Fra brutto lønn trekkes 2 % som innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • Innstillingsrådet for dommere v/sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 18
  • Domstoladministrasjonen v/ avdelingsdirektør Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00

Mer informasjon om domstolene finner du på www.domstol.no.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker har bedt om konfidensiell behandling, jf. offentleglova § 25.

Ved å søke på stillinger i www.jobbnorge.no samtykker du til at vi kan behandle personvernopplysninger om deg. Opplysningene vil kun bli brukt i rekrutteringssammenheng. Dine personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i ett vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsannonsen.

Søknadsfrist 24. september 2023