Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

Embete som lagdommer ved Frostating lagmannsrett

Det blir ledig et embete som lagdommer ved Frostating lagmannsrett. Tiltredelse etter nærmere avtale. Domstolen blir ledet av en førstelagmann, og har i tillegg to lagmenn, 15 lagdommere, én jordskiftelagdommer, én jordskifteutreder, administrasjonssjef og 10 saksbehandlere. Domstolen har hovedsete i Trondheim tinghus. Frostating lagmannsrett omfatter Trøndelag og Møre og Romsdal lagsokn, og disponerer rettslokaler i Ålesund, Molde og Kristiansund. En del reisevirksomhet må derfor påregnes.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Frostating lagmannsrett har en digital arbeidsform, hvor det meste av kommunikasjonen med aktører, ankeforhandlinger og øvrig saksbehandling skjer digitalt. Det er en fordel med grunnleggende kjennskap til bruk av dataverktøy, selv om opplæring vil bli gitt. Det forventes at søkerne evner å arbeide digitalt og er motiverte for å tilegne seg nødvendig kompetanse på dette felt.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet.  Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Vi tilbyr

  • et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
  • et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
  • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Stilling som lagdommer lønnes for tiden med kr. 1 245 000,-.

Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.
Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • Frostating lagmannsrett v/førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo, tlf. 73 54 24 60
  • Innstillingsrådet for dommere v /sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00
  • Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk her”.

Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Søknadsfrist 21. februar 2020