Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

Embete som lagmann/avdelingsleder ved Borgarting lagmannsrett

Det blir ledig et embete som lagmann med avdelingslederansvar ved Borgarting lagmannsrett. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Borgarting lagmannsrett er landets største ankedomstol med 67 dommerembeter, 13 juridiske utrederstillinger og 38 saksbehandlerstillinger/administrative stillinger. Lagmannsretten ledes av en førstelagmann, og er for tiden inndelt i tre dømmende avdelinger, en ankesilingsavdeling (herunder utredningsenhet) og en administrasjonsavdeling. Lagdømmet består av tre lagsogn. Domstolen holder til i Oslo sentrum, hvor de fleste sakene behandles. Noen saker gjennomføres også andre steder i lagdømmet.

Lagmannen det søkes etter, skal lede en dømmende avdeling. Lagmannen har ansvaret for saksavviklingen i avdelingen og har personalansvar for avdelingens medarbeidere. Lagmannen utfører også dommeroppgaver. Lagmannen inngår i domstolens ledergruppe.

Borgarting lagmannsrett er inne i en omfattende og spennende digitaliseringsprosess, og ønsker at ledere, dommere og øvrig personell skal være aktivt med i utviklingen av en digital domstol. Innføring av digitale arbeidsmåter er et høyt prioritert satsingsområde.

Kvalifikasjonskrav

 • Juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur. eller master i rettsvitenskap med meget gode resultater
 • Meget gode lederegenskaper
 • God digital kompetanse
 • Søker må være norsk statsborger

Vi søker etter en resultatorientert leder som holder høy faglig standard, og som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Borgarting lagmannsrett vil i kraft av sin størrelse og posisjon ha en ledende rolle i arbeidet med å utvikle norske domstoler for å møte brukernes og samfunnets krav og forventninger til tidsmessige og effektive domstoler. Domstolen står overfor en krevende saks- og ressurssituasjon. Vi ønsker en utviklings- og fremtidsrettet avdelingsleder som kan bidra aktivt til en positiv utvikling for domstolen.

Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. Den som blir utnevnt, må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet.  Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Vi tilbyr

 • et selvstendig, variert og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
 • godt arbeids- og fagmiljø
 • et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
 • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
 • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
 • personalkantine og trimrom
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som lagmann med avdelingslederansvar lønnes for tiden med kr. 1 403 000.

Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Borgarting lagmannsrett v/førstelagmann Marianne Vollan,
  tlf. 21 55 80 00.
 • Innstillingsrådet for dommere v /sorenskriver Arnfinn Agnalt,
  tlf. 69 79 77 00
 • Domstoladministrasjonen v/avd.dir. Solveig Moen,
  tlf. 73 56 70 00.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk her”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Søknadsfrist 12. februar 2020