Embete som tingrettsdommer ved Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2020-12-14

Det blir ledig et embete som tingrettsdommer ved Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett. Kontorsted vil være ved Alstahaug tingrett i Sandnessjøen. Tiltredelse etter nærmere avtale. De tre domstolene blir ledet av en felles sorenskriver. Samlet bemanning i de tre domstolene er per i dag åtte dømmende årsverk inklusive sorenskriveren og 14 saksbehandlere.

Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1 185 000,-. Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Stillingen krever en særlig grad av selvstendighet, siden Alstahaug tingrett er underlagt ordning med felles ledelse med domstolene på Helgeland. Domstolleder har kontorsted ved Rana tingrett i Mo i Rana. Kandidaten vi søker skal også bidra sammen med domstolleder og de øvrige ansatte i domstolen, til å utvikle konseptet felles ledelse videre. Det vil derfor være en fordel med erfaring fra utviklingsarbeid og/eller ledelse.

Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet. Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Vi tilbyr

  • et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
  • et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
  • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • Rana tingrett v/sorenskriver Rolf Selfors, tlf. 75 43 17 40.
  • Innstillingsrådet for dommere v /sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00.
  • Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Søknadsfrist 14. desember 2020