Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

Embete som tingrettsdommer ved Vestfold tingrett

Det blir ledig et embete som tingrettsdommer ved Vestfold tingrett, med foreløpig kontorsted Larvik tinghus. Tiltredelse etter nærmere avtale. Tingrettens sorenskriver og administrasjonssjef, sitter inntil videre i Tønsberg tinghus. Vestfold tingrett har om lag 50 årsverk, fordelt på 15 embetsdommere (inkludert sorenskriver), 7 dommerfullmektiger, administrasjonssjef og 27 saksbehandlere.

Vestfold tingrett ble opprettet 1. januar 2019 som en ny tingrett etter sammenslåing av tingrettene i Nordre Vestfold, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Inntil et nytt felles tinghus er bygget, er tingretten fordelt på de bestående tinghus, hvor i utgangspunktet sakene behandles etter de bestående rettskretser (kommuner). Den utnevnte tingrettsdommeren må påregne å gjøre tjeneste i alle nevnte tinghus. Domstoladministrasjonens styre vil om kort tid avgjøre i hvilken by det nye tinghuset skal lokaliseres i.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand. jur. eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet.  Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Vi tilbyr

  • et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
  • et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
  • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1 148 000,-.

Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2 %.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • Vestfold tingrett v/sorenskriver Jørn Holme, tlf. 97 95 33 07
  • Innstillingsrådet for dommere v /sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00
  • Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk her”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Søknadsfrist 20. januar 2020