Embetsleder – Oslo statsadvokatembeter

Arbeidsgiver:
Den høyere påtalemyndighet
Søknadsfrist:
2019-10-31
Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 10 regionale og ett nasjonalt statsadvokatembete, samt statsadvokatene ved Økokrim. Vår etat har omkring 175 ansatte, hvorav i overkant av 100 er statsadvokater. I tillegg er det 20 statsadvokater ved Økokrim.

Riksadvokaten og statsadvokatene har den overordnede faglige ledelse av straffesaksbehandlingen i politidistriktene. Den høyere påtalemyndighet skal gjennom sin fagledelse av politiet og egen straffesaksbehandling bidra til å redusere kriminaliteten i Norge.

Det administrative ansvaret for Den høyere påtalemyndighet tilligger riksadvokaten, og her avgjøres også spørsmål om tiltale i de alvorligste straffesakene fra hele landet.

Sentrale oppgaver for de regionale statsadvokatene er å avgjøre tiltalespørsmål, behandle klagesaker, aktorere straffesaker for alle rettsinstanser – inkludert Norges Høyesterett – og utøve fagledelse overfor politiet.

Arbeidet i vår etat er meningsfullt, krevende, selvstendig og ivaretar et viktig samfunnsoppdrag. Det stilles høye krav til faglig dyktighet, integritet og samarbeidsevner.

Embetsleder – Oslo statsadvokatembeter

Ved Oslo statsadvokatembeter er det ledig stilling som embetsleder/førstestatsadvokat med tiltredelse etter nærmere bestemmelse.

Statsadvokatembetet med ca. 60 medarbeidere ledes av en førstestatsadvokat/embetsleder og er organisert i tre avdelinger som hver ledes av en førstestatsadvokat/ avdelingsleder. I tillegg er det en administrasjonsavdeling som ledes av administrasjonssjefen.

Embetskretsen omfatter Oslo og Øst politidistrikter og dekker Oslo, Akershus og Østfold fylker. Kontoret ligger sentralt i Oslo og er nyoppusset.

Det stilles høye krav til lederegenskaper, samarbeidsevner, integritet og juridiske kunnskaper. I tillegg er interesse for fagledelse av politiet en forutsetning. Det er en fordel, men intet krav, med erfaring fra arbeid i påtalemyndigheten. Den høyere påtalemyndighet er i stadig utvikling og søkere må ha som ambisjon å videreutvikle embetet i alle relasjoner. Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap forutsettes. Tilfredsstillende vandel kreves. CV, attester og vitnemål skal følge søknaden, og det bes opplyst om søker behersker begge målformer. Søkerne vil bli ført opp på offentlig søkerliste.

Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken er sammensatt slik at den samsvarer med befolkningen ellers hva gjelder kjønn og etnisk opprinnelse. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Den som utnevnes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres.

Stillingen lønnes innenfor Statens lederlønnssystem og er plassert i kategori C. Det trekkes pensjonsinnskudd.

Spørsmål om embetet kan rettes til assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther, telefon 22 47 78 50.

Send søknad elektronisk via www.Jobbnorge.no ID: 177012

Søknadsfrist er 31. oktober 2019.