Engasjert og erfaren mva-spesialist til juridisk stab i Oslo

Innsats, Skatteetaten

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Søknadsfrist:
2021-01-15

Juridisk stab i Innsats er på jakt etter en dyktig jurist med stort engasjement for merverdiavgiftsområdet. Vi ser spesielt etter deg som har særskilt interesse for å videreutvikle kvalitetsstyringen av merverdiavgiftsområdet i divisjonen og som ivrer etter å bidra til økt etterlevelse av regelverket til brukerne og samfunnets beste.

Personlige egenskaper tillegges stor vekt.

Skatteetaten er i utvikling og vi er nylig omorganisert. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, økt likebehandling, økt faglig og teknologisk utviklingskraft.

Juridisk stab sin rolle er å sikre ensartet og riktig rettsanvendelse og regelverksutvikling innenfor alle divisjonens ansvarsområder. Vi har et overordnet ansvar for divisjonens anvendelse av materielle og prosessuelle regler om inntektsskatt, merverdiavgift og særavgifter for lønnstakere, næringsdrivende og selskaper. I tillegg mottar vi løpende utredningsoppdrag fra Finansdepartementet, og vi er divisjonens kontaktpunkt overfor Juridisk avdeling i Skattedirektoratet. Vi deltar i etatens største utviklingsprosjekter og er opptatt av å digitalisere rettsanvendelsen knyttet til både interne arbeidsprosesser og de brukerrettede systemene.

Vi søker deg som ønsker å bidra til den utviklingen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor vi både lever med en høy utviklingstakt knyttet til utviklingen av tjenester og hvor vi også skal sikre høy grad av rettssikkerhet og likebehandling.

Vi server fagmiljø over hele landet, men juridisk stab i Innsats har kontorsted i Oslo.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • fagansvar og ansvar for å lede arbeidet med prinsipielle merverdiavgiftsmessige problemstillinger  
 • bidra til å sikre riktig og ensartet rettsanvendelse i divisjonen og mellom divisjonene
 • intern rådgivning og kvalitetssikring  
 • delta og lede juridisk utredningsarbeid på området
 • deltakelse i nasjonale og internasjonale arbeidsgrupper  
 • samarbeid med øvrige fagmiljøer i Skatteetaten og med eksterne samarbeidspartnere
 • ansvar for den faglige utviklingen innen fagområdet merverdiavgift i divisjonen, herunder faglig resultatansvar  
 • bidra til effektiv oppgaveløsning i seksjonen og divisjonen
 • delta og lede fagnettverk/fagteam   
 • kompetanseutvikling/foredragsvirksomhet  
 • rettssaksarbeid

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • fordel med minimum 8 års relevant erfaring/fagkunnskap
 • svært god merverdiavgiftskompetanse
 • godt juridisk skjønn og stor grad av selvstendighet i oppgaveløsningen
 • særskilt interesse for nye forretningsmodeller   
 • erfaring fra å lede andre fagressurser  
 • ønskelig med erfaring fra privat og/eller offentlig virksomhet, herunder Skatteetaten eller Finansdepartementet

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner og motivert til å veilede andre
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • god rolleforståelse og stort faglig engasjement
 • evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • beslutningsdyktig
 • strukturert og jobber selvstendig
 • utviklingsorientert og tar ansvar utover eget ansvarsområde  
 • høy arbeidskapasitet og leveranseevne

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som seniorskattejurist (kode 1501) eller fagdirektør (kode 1538), fra kr 800 000 – 1 000 000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kontaktinformasjon

 • Monica Sivertsen
  Seksjonssjef
  Telefon: 97540201

Om arbeidsgiveren

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 700 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.