Er du jurist med interesse for HR?

Arbeidsgiver:
Forsvaret
Søknadsfrist:
2023-06-13

Vi er på utkikk etter deg som motiveres av å bidra med råd, saksbehandling og veiledning innen personellforvaltning og som er opptatt av å yte god service til Forsvarets ulike avdelinger. Som jurist hos oss i Personellforvaltningsseksjonen får du en spennende arbeidsplass og et arbeidsmiljø preget av høy faglig kompetanse. 

Personell- og lønnsavdelingen (PLA) i Harstad er en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). FPVS har et overordnet ansvar for HR-faget i Forsvaret. Vårt arbeidsområde er bredt, med arbeidsoppgaver innen lønn-, reise-, refusjon-, regnskap innen lønn og reise, rekruttering-, oppsigelse og avskjed, generell arbeidsrett samt utvikling av regelverk og prosedyrer.

Arbeidsoppgaver

Som rådgiver/seniorrådgiver hos oss vil du gi råd innen det arbeidsrettslige området med særlig vekt på rekruttering og oppsigelse/avskjed. Du vil også saksbehandle og drive rådgivning i tyngre personalsaker.

I tillegg vil du bidra med;

 • Utvikling av interne prosesser, regelverk og veiledere innen fagområdet
 • Juridisk kompetanse i ulike tverrfaglige arbeidsgrupper
 • Kurs- og opplæring rettet mot interne HR-rådgivere og andre som arbeider med personalsaker

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embedseksamen (Cand.jur) før tiltredelse. Dette innebærer at søkere som fullfører masterutdanning våren 2023 også vil bli vurdert
 • Har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Den som ansettes må kunne klareres til HEMMELIG/ NATO SECRET før tiltredelse

Det er også ønskelig at du har;

 • Juridisk eller annen relevant erfaring innenfor HR-området
 • Erfaring med offentlig forvaltning
 • Erfaring med arbeidsrett

For spesielt godt kvalifiserte søkere kan stilling som seniorrådgiver vurderes. Stilling som seniorrådgiver krever minimum 5 års relevant erfaring som jurist innen HR-området. Med relevant erfaring menes blant annet erfaring fra rekruttering, oppsigelse, rådgivning og utvikling av regelverk.

Personlige egenskaper

For å trives i stillingen mener vi det er viktig at du kan arbeide selvstendig, strukturert og analytisk, samtidig som du utviser godt skjønn. Du er god på å se helheten og å holde oversikt. Det er også viktig at du er opptatt av å yte god service og at du samarbeider godt med andre.

Vi tilbyr

 • Store muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Muligheter for trening i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter statens regulativ som rådgiver kode 1434, lønnstrinn 65-70 pt kr 635 400 - 692 400,- brutto per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan seniorrådgiver kode 1364, lønnstrinn  71-76 kr 708 000 - 777 900,- vurderes. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontakt

 • Jurist Ivar Ole Martinsen, tlf 770 14 154
 • Jurist Caroline Teige, tlf 770 14 151

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter vil du være med på å legge premissene for hvordan Forsvaret rekrutterer, utvikler, belønner, motiverer og beholder sine medarbeidere. Vi har det overordnede ansvaret for HR-faget og skal sørge for at Forsvaret har rett kompetanse på riktig sted, til rett tid.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Forsvaret som arbeidsgiver

Våre kjerneverdier

Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.

Trenger kompetanse fra mange fagfelt

Forsvaret utlyser mange typer stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring. 

Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper – både militære og sivile.

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Søknadsprosessen

Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret, og som gjør den noe mer langvarig enn søknadsprosesser hos andre.

Grundige vurderinger

Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser dem opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.

Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen

Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.

Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.

Sikkerhetsklarering

Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Offentlig søkerliste

Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.

Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

Utvidet søkerliste

Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.

En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

Ansattgoder

Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

 • Fleksibel arbeidstid.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • To timer trening i arbeidstiden per uke.

Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.