DNB har i dag et sterkt fotfeste i det norske personkundemarkedet. Vi har over 2 millioner personkunder og i 2016 hadde vi over 280 mill kundebesøk i mobil, app, chat, bankkontor og nettbank. Vi har god lønnsomhet, en stor kundebase, et bredt produkt- og tjenestespekter og meget sterk distribusjonskraft. Vi møter over 5 millioner kunder hver uke i alle våre kanaler – et godt grunnlag for fremtidig vekst. Å være best på kundeopplevelse uansett hvor vi møter kunden er den aller viktigste kampen fremover.

Fagleder Juridisk DNB Personmarked

Divisjon Produkt, pris og kvalitet i DNB Personmarked (PM) har ansvar for alle PMs egenproduserte produkter som lån, betaling, innskudd, konto og kort. Produktene skal utvikles og forvaltes slik at de har stor konkurransekraft, er compliant, har god kvalitet og riktig pris.

Vi skal nå ansette en fagleder juridisk.

Om rollen og arbeidsoppgaver

Vi søker etter deg som har erfaring fra Finansklagenemdsaker og/eller praktisk prosedyreerfaring. Du må ha god kunnskap på lovområder som er sentrale for PM for eksempel finansavtaleloven, avtaleloven, panteloven, tvangsfullbyrdelsesloven, markedsføringsloven mv. Som fagleder juridisk i PM vil du være en viktig juridisk og strategisk rådgiver for de ulike miljøene i personmarked i DNB. Du bistår i enkeltsaker, men også med utarbeidelsen av nye rutiner og med å sikre at regulatoriske endringer som treffer PM blir ivaretatt.

Du vil være ansvarlig for at saker fra Finansklagenemden blir besvart, og at læringspunkter blir fulgt opp og implementert. Du vil i tillegg samarbeide med DNB-advokatene i fht rettstvister og rådgi PM vedrørende disse. Videre forventes det at du bistår i forbindelse med revisjoner og tilsyn i PM og herunder også deltar i relevante fora. Som fagleder juridisk i PM skal du bidra til at divisjonen og forretningsområdet som helhet når sine mål og ambisjoner på en ansvarlig og compliant måte. 

Vi ser etter en fagleder som selv er i stand til å utforme sin rolle, bidrar til at det jobbes på tvers, er pragmatisk og forretningsorientert, og som bistår med å forenkle rutiner og løsninger til glede både for kunder og kolleger.

Selv om stillingen i utgangspunktet ikke er tiltenkt personalansvar forventes det at du utøver et aktivt og synlig lederskap i rollen og at du er med på å sikre en sterk kobling mellom forretningsmessige mål og prioriteringer. Du må også klare å se de menneskelige sidene av våre tvistesaker og vurdere bankens rettslige posisjon opp mot samfunnets forventninger til DNB.

Vi ser etter deg som

  • har Cand. jur/master i rettsvitenskap
  • har erfaring med tvistesaker, fortrinnsvis også erfaring med Finansklagenemd-saker og/eller praktisk prosedyreerfaring
  • har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
  • er nysgjerrig, modig og ansvarlig, slik at du opptrer i samsvar med DNBs verdier
  • er hjelpsom og kan veilede og bistå de ulike oppdragsgiverne i banken på en praktisk måte
  • har god forretningsforståelse og evne til å bygge gode relasjoner
  • er en lagspiller, forstår verdien av å jobbe på tvers mellom enheter og deler kunnskap aktivt
  • er fleksibel og positivt innstilt til endringer

Kontaktpersoner:

  • Lena Horne, mob: +47 90127164
  • Maria Løvold, mob: + 47 91366454

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål.

Vårt oppdrag «Vi er her. For at du skal være i forkant.» er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. For å dekke konsernets behov, trenger vi medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.

Bakgrunnssjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av HireRight. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.