Fast bistandsadvokat / Fásta doarjjaadvokáhta

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2023-09-20

Det kunngjøres et ledig verv som fast bistandsadvokat ved Indre og Østre Finnmark tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Vervet er knyttet til Tana rettssted. Det må påregnes å gjøre tjeneste i hele rettskretsen.

Vervet er personlig og innebærer plikt til å inngå i eventuelle turnusordninger for faste bistandsadvokater, også i ferieperioder.

Antakelsen av fast bistandsadvokat skjer på åremål for 6 år med adgang til gjenoppnevning. Gjenoppnevning ut over én periode kan bare skje når særlige grunner tilsier det. For vervet gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder. Øvre aldersgrense for faste bistandsadvokater er 70 år.

Det legges vekt på relevant praksis, faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet. Det legges også vekt på om søkerne har kontorsted i kommuner tilknyttet rettsstedet Tana. I og med at tingretten har et særlig ansvar for å ivareta den samiske dimensjonen innen rettsvesenet og at det ved rettsstedet Tana gjelder en utvidet rett til samisk språkbruk, legges det vesentlig vekt på om søkerne kan kommunisere på nordsamisk, samt at søkerne har god kjennskap til samerett og det samiske samfunn.

Spørsmål vedrørende vervet kan rettes til tingretten ved sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors, telefon +47 971 85225.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes Indre og Østre Finnmark tingrett, postboks 54, 9811 Vadsø eller e-post: [email protected]

Søknadsfrist er 20. september 2023.

Sis- ja Nuorta Finnmárkku diggegottis ja Hålogalándda lágamánnerievttis almmuhuvvo fásta doarjjaadvokáhta doaibma. Doaibma lea čatnon Deanu riektebáikái. Muhto ferte rehkenastit dahkat barggu olle riekteguovllus.

Doaibma lea persovnnalaš ja mielddisbuktá geatnegasvuođa vejolaš vuorroortnegii fásta doarjjaadvokáhtaide, maiddái luomuin.

Fásta doarjjaadvokáhta bidjan mearreáigi lea 6 jagi masa lea vejolaš oaččut ođđa nammadeami. Ođđa nammadeapmi maŋŋá ovtta áigodaga sáhttá dušše dáhpáhuvvat go lea erenoamáš sivat dasa. Doibmii gusto goappatbealat 3 mánu eretcealkináigi. Bajimus ahkemearri fásta doarjjaadvokáhtan lea 70 jagi.

Deattuhat relevánta práksisa, fágalaš máhttu ja persovnnalaš heivvolašvuođa. Deattuhat maid ahte ohccis lea kántorbáiki ovtta daid gielddain mat leat čatnon Deanu riektebáikái. Sivas go diggegottis lea erenoamáš ovddasvástádus áimmahuššat sámi dimenšuvnna riektevuogádagas ja Deanu riektebáikkis lea viiddiduvvon riekti geavahit sámegiela, deattuhat erenoamážit ahte ohccit máhttet gulahallat davvisámegillii, seammás galgá ohcciin leat buore diehtu sámerievttis ja sámi servvodagas.

Váldde oktavuođa diggegotti sunddiin Finn-Arne Schanche Selfors, telefovdna +47 971 85225 jus leat gažaldagat doaimma birra.

Ohcan oktan CV:in, oahppoduođaštusain ja eará duođaštusain sáddet Sis- ja Nuorta Finnmárkku diggegoddái, poastakoksa 54, 9811 Čáhcesuolu, dahje e-poasta: [email protected]

Ohcanáigemearri lea čakčamánu 20.beaivve 2023.