Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 10 regionale og ett nasjonalt statsadvokatembete, samt statsadvokatene ved Økokrim. Vår etat har omkring 175 ansatte, hvorav for tiden 104 er statsadvokater. I tillegg er det 20 statsadvokater ved Økokrim.

Fast embete som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet

Riksadvokaten og statsadvokatene har den overordnede faglige ledelse av straffesaksbehandlingen i politidistriktene. Den høyere påtalemyndighet skal gjennom sin egen behandling av straffesaker og fagledelse av politiet, bidra til å redusere kriminaliteten i Norge.

Det administrative ansvaret for Den høyere påtalemyndighet tilligger riksadvokaten, og her avgjøres også spørsmål om tiltale i de alvorligste straffesakene fra hele landet.

Arbeidet i vår etat er meningsfullt, krevende, selvstendig og ivaretar et viktig samfunnsoppdrag. Det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, integritet og samarbeidsevner.

Riksadvokaten leder påtalemyndigheten i Norge. Hans stab består av assisterende riksadvokat, tolv førstestatsadvokater/statsadvokater, administrasjonssjef, kommunikasjonsrådgiver og åtte saksbehandlere/kontortilsatte. Embetet har kontorlokaler i Oslo sentrum.

Det er nå ledig ett fast embete som førstestatsadvokat med tiltredelse etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgavene er mangfoldige og vil innbefatte fagledelse, utarbeidelse av ulike styringsdokumenter og høringer. Enkeltsaksbehandling som å vurdere klagesaker og tiltalespørsmålet i de mest alvorlige straffesaker, tilligger også embetet. Man kan bli oppnevnt som aktor for alle domstoler, endog for Norges Høyesterett, og utadrettet virksomhet som foredrag og undervisning faller inn under arbeidsoppgavene.

Ved eventuelt internt opprykk vil det bli ledig embete som statsadvokat samme sted. Det bes klargjort i søknaden om den gjelder en slik eventualitet.

Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, samarbeidsevner og integritet. Tilfredsstillende vandel forutsettes. CV skal følge søknaden, og det bes opplyst om søker behersker begge målformer. Søkerne vil bli ført opp på offentlig søkerliste.

Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken i størst mulig grad er sammensatt slik at den samsvarer med befolkningen ellers i samfunnet hva gjelder kjønn og etnisk opprinnelse. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Den som ansettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres. Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Embete som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet lønnes i dag med kr 1 204 000 pr år. Embete som statsadvokat ved Riksadvokatembetet lønnes i dag med kr 1 160 000. Det trekkes pensjonsinnskudd.

Spørsmål om embetet kan rettes til assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther, telefon 22 47 78 50.

Søknad sendes elektronisk via www.Jobbnorge.no

Søknad merkes med: ID 167396

Søknadsfrist er 10. april 2019