Fast forsvarer ved Follo og Nordre Østfold tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2023-02-15

Det vil fra 1. april 2023 bli ledig ett verv som fast forsvarer ved Follo og Nordre Østfold tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Forsvareren er knyttet til rettssted Ski. Det må påregnes å gjøre tjeneste i hele rettskretsen.

Videre må den faste forsvareren (som utgangspunkt) påregne å bli oppnevnt som prosessfullmektig i saker om pågripelse og internering etter utlendingsloven, jf. utlendingsforskriften § 17-20a sjette ledd.

Vervet omfatter oppdrag for begge rettsinstanser.

Vervet er personlig og innebærer plikt til å inngå i en eventuell turnusordning for faste forsvarere ved Follo og Nordre Østfold tingrett, også i ferieperioder.

Antakelsen av fast forsvarer skjer på åremål for 6 år med adgang til gjenoppnevning. Gjenoppnevning ut over én periode kan bare skje når særlige grunner tilsier det. For vervet gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder. Øvre aldersgrense for faste forsvarere er 70 år.

Det legges vekt på relevant praksis, faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet. Det legges også vekt på om søkerne har kontorsted i rettskretsen.

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende vervet kan rettes til Follo og Nordre Østfold tingrett ved sorenskriver Rune Nordby, telefon 64 00 30 00.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via denne siden ("Søk her"). Alle attester og vitnemål skannes samlet og legges ved i ett elektronisk vedlegg.