Fast forsvarer ved Telemark tingrett og Agder lagmannsrett - rettssted Skien

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2023-12-01

Det er ledig verv som fast forsvarer ved Telemark tingrett og Agder lagmannsrett. Vervet er tilknyttet rettssted Skien, men tjeneste i hele rettskretsen må påregnes ved behov.

Vervet knyttes til lagsoknet og omfatter oppdrag for begge rettsinstanser. Vervet som fast forsvarer er personlig og innebærer plikt til å inngå i turnusordningen for faste forsvarere ved Telemark tingrett og Agder lagmannsrett, herunder også ferie- og helgeturnusordning.

Vervet er på åremål for seks år med adgang til gjenoppnevning. Gjenoppnevning ut over én periode kan bare skje når særlige grunner tilsier det.

Øvre aldersgrense er 70 år.

For øvrig vises det til vilkårene fastsatt i forskrift om faste forsvarere og bistandsadvokater, jf. straffeprosessloven § 101.

Ved utvelgelsen blir det lagt vekt på relevant erfaring særlig fra forsvareroppdrag, faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet, om søkeren har kontorsted i rettskretsen og kjønnsmessig balanse blant de faste forsvarerne.

Det gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder.

Nærmere henvendelse vedrørende vervet kan rettes til sorenskriver Andreas Skoe Cederkvist telefon 35 69 20 00 eller førstelagmann Guro Vale Kvavik telefon 35 69 21 00.

Søknad vedlagt CV, vitnemål og attester sendes til Telemark tingrett: [email protected]

Søknadsfrist: 1. desember 2023.