Finanstilsynet søker ny medarbeidar på prospektområdet

Seksjon for prospekt og finansiell rapportering

Arbeidsgiver:
Finanstilsynet
Søknadsfrist:
2022-08-15

Vi har ledig ei spennande stilling som førstekonsulent/rådgivar/seniorrådgivar ved seksjon for prospekt og finansiell rapportering. Seksjonen har ansvaret for å kontrollere og godkjenne prospekt for omsettelege verdipapir ved større offentlege tilbod og noteringar på Oslo Børs. Prospekta skal mellom anna sikre investorar tilgang til finansiell informasjon som er vesentleg for vurderingane deira.

Seksjonen kontrollerer også årsrekneskapen, delårsrekneskapen og anna finansiell rapportering frå føretak som er noterte på Oslo Børs.

Stillinga er knytt til prospektområdet, og her vil du arbeide med eit breitt spekter av børsnoterte føretak. Du vil få eit svært godt innblikk i korleis verksemder fungerer og korleis dei gjennomfører transaksjonar, oppkjøp, fusjonar og kapitalinnhenting. Arbeidet er teambasert, og du vil ha mykje kontakt med advokatar, rådgivarar og sentrale personar i dei børsnoterte føretaka du arbeider med.

Seksjonen består av 17 engasjerte medarbeidarar med høg og variert kompetanse innan finans, rekneskap og jus. Stillinga vil gi deg ei unik moglegheit til å bygge kompetanse på regelverket for prospekt, og du vil samarbeide med dei andre medarbeidarane våre som har lang erfaring på dette fagfeltet.

Arbeidsoppgåver:

 • Kontrollere og godkjenne prospekt som blir utarbeidd i samband med offentlege tilbod om teikning eller kjøp, eller opptak til notering av aksjar, obligasjonar og fond.
 • Arbeidet er utadretta og inneber utstrakt kontakt med mellom anna advokatfirma, verdipapirføretak og bankar som bistår føretaka i å utarbeide prospekt.
 • I periodar må du på kort varsel rekne med å jobbe utover normal arbeidstid. 

Kvalifikasjonar:

 • Relevant høgare utdanning innan økonomi, revisjon, jus eller liknande. 
 • Noko relevant erfaring er ønskeleg, men nyutdanna (inkl. dei som avsluttar inneverande semester) kan også søke.
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlege eigenskapar:

 • Gode analytiske eigenskapar og evne til å jobbe strukturert.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Initiativrik og evne til å jobbe selvstendig.
 • Høg gjennomføringsevne og evne til å jobbe effektivt, med rask og presis levering.

Vi legg vekt på at du er personleg eigna og er motivert for stillinga.

Vi tilbyr:

 • Interessante og utfordrande arbeidsoppgåver og eit godt arbeidsmiljø med kunnskapsrike kollegaer.
 • Gode velferdsordningar og ein generelt fleksibel personalpolitikk.
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid.
 • Gode treningsfasilitetar og moglegheit for trene i arbeidstida.
 • Stillingstittelen vil avhenge av erfaring og kvalifikasjonar.
 • Tiltreding og lønn etter avtale.
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Anna:

 • Etter at søknadsfristen har gått ut, vil det bli utarbeidd ei offentleg søkarliste.
 • Vi utfører bakgrunnssjekk av vedkommande som blir tilsett i stillinga.
 • Vitnemål og karakterar frå vidaregående skole og all høgare utdanning må leggast ved søknaden.
 • Søknaden kan skrivast på nynorsk eller bokmål.
 • Dei tilsette i Finanstilsynet må følge strenge etiske retningslinjer, sjå: www.finanstilsynet.no/om-finanstilsynet/etiske-retningslinjer/
 • Finanstilsynet er oppteken av mangfald, og vi oppmodar derfor alle kvalifiserte kandidatar til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hol i CV-en. Dersom det er mogleg, vil vi legge til rette for medarbeidarar som har behov for det. For positiv særbehandling, sjå: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
 • For nærmare omtale av Finanstilsynet, sjå: www.finanstilsynet.no

Kontakt

 • Seksjonssjef Lars Jacob Braarud, tlf 22 93 97 53
 • Rådgivar Rolf Anders Nicolaissen, tlf 22 93 97 92