Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i rettsvitenskap

Arbeidsgiver:
Høgskolen i Innlandet (HINN)
Søknadsfrist:
2024-02-25

Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS) er det største fakultetet under Høgskolen i Innlandet, og har totalt ca. 7000 studenter og 300 ansatte. Vårt institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier har nå ledig inntil fire faste 100% stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i rettsvitenskap.

Instituttet består av ca. 35 ansatte og tilbyr bachelorprogrammer i rettsvitenskap og internasjonale studier, et årsstudium i internasjonale studier, samt etter- og videreutdanning i helserett, arbeidsrett og forvaltningsrett. Instituttet leverer også undervisning i filosofiske emner på tvers av fakultetes studieprogrammer. Vår forskning er organisert i tre veletablerte forskningsgrupper innen filosofi, europeiske og globale studier (EUGLOB) og rettsutvikling.

Fagmiljøet i rettsvitenskap består av 12 ansatte og har sitt hovedarbeidssted ved studiested Lillehammer. Fagmiljøet har også undervisningsoppgaver ved studiested Rena. Instituttet har høye ambisjoner og jobber mot etableringen av en mastergrad.

Kontakt:
Instituttleder Cathinka Vik, Tel: +47 62 43 05 23, e-post: [email protected]

Ansvar og arbeidsoppgaver 

 • Forsknings- og faglig utviklingsarbeid innen rettsvitenskapelige områder  
 • Deltakelse i forskningsgrupper og akkvisisjonsarbeid
 • Planlegging og utvikling av studier, ivaretakelse av fagansvar og gjennomføring av undervisningsoppgaver innen rettsvitenskapelige emner som instituttet tilbyr
 • Studentkontakt

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor

 • For ansettelse som førsteamanuensis i rettsvitenskap kreves utdanning på doktorgradsnivå eller tilsvarende førstekompetanse i rettsvitenskap. Du må ha dokumentert høyt ferdighetsnivå innen et eller flere av de juridiske fagene som tilbys ved instituttet.
 • For ansettelse som førstelektor i rettsvitenskap kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid.
 • Søkere som ved søknadstidpunket tar doktorgradsutdanning innen rettsvitenskap og forventes å fullføre innen relativt kort tid kan også vurderes for ansettelse som høgskolelektor med avtalefestet ny stillingskategori forutsatt disputas eller betinget ansettelse i førsteamanuensisstilling.
 • Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring fra undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere praktisk-pedagogisk kompetanse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

Ansettelse som høgskolelektor

 • For ansettelse i stilling som høgskolelektor kreves juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap.
 • Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring fra undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere praktisk-pedagogisk kompetanse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.
 • Det forventes at den som ansettes som høgskolelektor skal jobbe for å kvalifisere seg til førstestilling etter avtale med instituttleder.

Dersom det melder seg søkere med professor eller dosentkompetanse vil det være aktuelt med tilsetting i disse stillingskategoriene.

Felles for alle

 • Det kreves god skriftlig og muntlig framstillingsevne på et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk) og engelsk. Søkere må kunne delta i alle typer undervisningsaktiviteter ved ansettelsestidspunkt.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Kvalitet i vedlagte akademiske arbeider, undervisningserfaring og administrasjon. Ved vurdering av kvalifikasjoner hensyntas karrierestadium.
 • Instituttet vil i sin vurdering ta hensyn til hvilke undervisningsbehov det trenger dekket. Søkere må i søknaden redegjøre for hvilke fagområder de kan undervise i.
 • Det er ønskelig med erfaring fra undervisning på bachelor- og/eller masternivå.
 • Det er ønskelig med internasjonale fagfellevurderte publikasjoner. Senere tids arbeider vektlegges.

Disse personlige egenskapene ser vi etter hos vår nye kollega:

 • har interesse for, og ferdigheter, innen undervisning og forsking
 • ønsker å bidra til å videreutvikle det rettsvitenskapelige studietilbudet og fagmiljøet ved instituttet i et langsiktig perspektiv
 • har evne og motivasjon til å drive frem FoU-arbeid, både alene og i samarbeid med andre
 • kan omgås studenter og kolleger på en god måte og vil bidra til et godt samarbeidsklima
 • har interesse og motivasjon for faglig og administrativ ledelse

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.

Vi tilbyr 

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling
 • lønn i stillingskode 1013 professor/ 1532 dosent/ 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor/ 1008 høgskolelektor etter Statens lønnsregulativ. 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen 

Søknad og CV registreres elektronisk via "søk her".

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev
 • utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis inkludert veiledererfaring. I tillegg til eventuell erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.
 • i tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
 • oversikt over eksternfinansierte prosjekter 
 • publikasjonsliste og inntil 5 arbeider legges ved som vedlegg til vurdering 

For at din søknad skal kunne bli vurdert må dokumentene legges ved som elektroniske vedlegg til søknaden. Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette. 

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Spørsmål om stillingen