Justis- og beredskapsdepartementet jobber for rettssikkerhet og trygghet. Vårt ansvarsområde er stort, og våre saksfelt er gjenstand for mye oppmerksomhet. Vi er en spennende arbeidsplass med et krevende samfunnsoppdrag. Oppgavene vi skal løse er viktige for mange menneskers hverdag og for Norge som rettsstat. Justis- og beredskapsdepartementet ivaretar rollene som faglig sekretariat for politisk ledelse, som etatstyrer og som forvaltningsorgan. For mer informasjon om departementet, se www.regjeringen.no

Førstekonsulent i Lovavdelingen

Lovavdelingen er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og departementene og en del av det faglige sekretariatet for den politiske ledelsen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Avdelingen har ansvar for store deler av den sentrale lovgivningen. Den forbereder lovgivning på eget område og bistår andre departementer i deres lovgivningsarbeid. Våre medarbeidere representerer jevnlig Norge i ulike internasjonale fora, blant annet i forhandlinger om internasjonale avtaler.

Avdelingen har et overordnet ansvar for den tekniske kvaliteten i lovverket. Lovavdelingen avgir uttalelser om gjeldende rett. Som medarbeider i Lovavdelingen arbeider du fra første stund med sentrale og prinsipielle rettsspørsmål i et hyggelig arbeidsmiljø med dyktige jurister.

Les mer om avdelingen og møt våre medarbeidere: www.lovavdelingen.no/jobb

Om stillinga

Vi har inntil tre ledige vikariat som førstekonsulent i Lovavdelinga. Vikariata er på eit halvt til eitt år med høve til forlenging.

Arbeidet i avdelinga går særleg ut på å førebu lovgjeving og gje råd til forvaltninga med vurderingar av gjeldande rett. Oppgåvene er utfordrande, og vi legg stor vekt på høg fagleg kvalitet, sjølvstende, kunnskapsdeling og gode arbeidstilhøve for den enkelte.

Vi søkjar

Du må ha fullført profesjonsstudiet eller masterstudiet i rettsvitskap med klar overvekt av A eller tilsvarande karakter.

Vi tilbyr

  • Spennande og utfordrande oppgåver i eit hyggeleg miljø
  • Gode forsikrings- og pensjonsordningar med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
  • Egen bedriftshelseteneste, moglegheit for trening/bedriftsidrettslag
  • Kantine med subsidierte prisar

Lønn: 485 000 - 530 000

Om søknaden

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg utstrekning spegle mangfaldet i befolkninga. Staten er oppteken av mangfald og me oppfordrar alle kvalifiserte kandidatar til å søke uavhengig av til dømes kjønn, funskjonshemming, nasjonal og etnisk bakgrunn, og hol i CV. Opplysningar om dette kan bli nytta til registreringsformål.

Søkjarane må vera merksame på at opplysningar om dei kan bli offentleggjorde, sjølv om dei ber om ikkje å bli ført opp på den offentlege søkjarlista.

Dokumentasjonen bør også omfatte eventuelle grunnfagskarakterar.

Interesserte kan få nærmare opplysningar frå

  • avdelingsdirektør Arnulf Tverberg, tlf. 22 24 53 77, og
  • fung. avdelingsdirektør Torunn Salomonsen Holmberg, tlf. 22 24 53 28.