Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker er statlige uavhengige domstollignende forvaltningsorganer som har vedtaksmyndighet i tvangssakene etter barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven. Saksbehandlingen skal være betryggende, rask og tillitsskapende. Det er i dag tolv fylkesnemnder som dekker ett eller to fylker. Fylkesnemndene ledes av Sentralenheten for fylkesnemndene, som igjen er underlagt Barne- og likestillings-departementet. Fylkesnemnda i Troms og Finnmark har fem nemndsledere, hvorav én også er daglig leder, og har tre saksbehandlere.

Fylkesnemndsleder/jurist i Fylkesnemnda i Troms og Finnmark

Det er ledig i 100% stilling med tiltredelse fra 1. mars 2020 eller snarest mulig deretter. Stillingen innebærer varierte arbeidsoppgaver på et interessant og viktig fagfelt.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

Søkere må ha universitetsgraden cand.jur. eller master i rettsvitenskap, fylle kravene til dommere, samt ha relevant arbeidserfaring. Stillingen som nemndsleder byr på utfordrende oppgaver og stiller store krav til selvstendighet, gode samarbeidsevner, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og evne til å arbeide under press. Noe reisevirksomhet inngår i stillingen.

Det vil bli lagt vekt på erfaring fra domstolsarbeid, kjennskap til fagfeltet og personlig egnethet for stillingen. Politiattest må fremlegges.

Om stillingen: 

Det er en 100% stilling, plassert i stillingskode 1177 nemndsleder. Stillingen er lønnet etter statens lønnsregulativ, for tiden 929 009,- per år. Fra lønnen blir det trukket innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontorsted: Tromsø. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • daglig leder Ingvil Gregusson, tlf. 77751503
  • nemndsleder Jørn Bremnes, tlf. 77751504.

Elektronisk søknad sendes innen 1. februar 2020 via www.jobbnorge.no. Fullstendige opplysninger om relevant utdannelse og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet og vitnemål og attester må vedlegges. Jobbnorge-id:180754

Andre opplysninger:

Fylkesnemndene ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad og oppfordrer deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers oppfyller kvalifikasjonene for stillingen, til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Les mer på www.fylkesnemndene.no