Nemndsleder/jurist i Fylkesnemnda i Troms og Finnmark

Arbeidsgiver:
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Søknadsfrist:
2019-05-22
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker er statlige uavhengige domstollignende forvaltningsorganer som har vedtaksmyndighet i tvangssakene etter barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven. Saksbehandlingen skal være betryggende, rask og tillitsskapende. Det er i dag tolv fylkesnemnder som dekker ett eller to fylker. Fylkesnemndene ledes av Sentralenheten for fylkesnemndene, som igjen er underlagt Barne- og likestillings-departementet. Fylkesnemnda i Troms og Finnmark har fem nemndsledere, hvorav én også er daglig leder, og har tre saksbehandlere.

Det er ledig 100% fast stilling i fylkesnemnda i Troms og Finnmark med tiltredelse fra avtalt dato. Stillingen innebærer varierte arbeidsoppgaver på et interessant og viktig fagfelt.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Søkere må ha universitetsgraden cand.jur. eller master i rettsvitenskap, fylle kravene til dommere, samt ha relevant arbeidserfaring. Stillingen som nemndsleder byr på utfordrende oppgaver og stiller store krav til selvstendighet, gode samarbeidsevner, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og evne til å arbeide under press. Noe reisevirksomhet inngår i stillingen.

Det vil bli lagt vekt på erfaring fra domstolsarbeid, kjennskap til fagfeltet og personlig egnethet for stillingen. 

Om stillingen

Det er en fast 100% stilling, plassert i stillingskode 1177 nemndsleder. Stillingen er lønnet etter statens lønnsregulativ, for tiden 909 750,-per år. Fra lønnen blir det trukket innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontorsted: Vestregata 27-31, Tromsø.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • daglig leder Ingvil Gregusson tlf 77751503, eller
  • nemndsleder Jørn Bremnes, tlf: 77751504.

Elektronisk søknad sendes innen 22. mai 2019 via www.jobbnorge.no.

Fullstendige opplysninger om relevant utdannelse og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet og vitnemål og attester må vedlegges. Jobbnorge-id: 169838

Andre opplysninger:

Fylkesnemndene er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA-virksomhet). Arbeidsplassen vil om mulig bli tilrettelagt for personer med redusert funksjonsevne. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I henhold til offentleglova § 25 annet ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Les mer på www.fylkesnemndene.no