Juridisk rådgiver

Arbeidsgiver:
Spesialenheten for politisaker
Søknadsfrist:
2023-09-24

Vi er en spennende arbeidsplass med et ansvarsfullt samfunnsoppdrag. Sakene vi behandler har stor betydning for enkeltmennesker og er viktig for tilliten til politiet og påtalemyndigheten. Det er derfor avgjørende at arbeidet utføres i tråd med våre grunnleggende verdier om uavhengighet, kvalitet og rettssikkerhet. 

Sjefen for Spesialenheten har det overordnede ansvaret for virksomheten. Sjef, assisterende sjef og juridiske rådgivere avgjør saker som er etterforsket.

Vi har ledig stilling som juridisk rådgiver, og søker derfor etter faglig dyktig medarbeider som liker utfordringer og som vil være del av vårt engasjerte og kompetente miljø. Du må identifisere deg med Spesialenhetens samfunnsoppdrag og våre verdier.

Arbeidsoppgaver

Sjefen for Spesialenheten avgjør påtalespørsmålet og treffer skriftlig begrunnet påtalevedtak i alle saker som behandles av Spesialenheten.

Juridisk rådgiver forbereder saker for avgjørelse av sjefen. Arbeidet er derfor meget viktig og består blant annet i å vurdere om saker som skal påtaleavgjøres er tilstrekkelig etterforsket. Rådgiveren tar deretter stilling til de strafferettslige spørsmål som sakene reiser og skriver utkast til påtalevedtak. Arbeidet innebærer tett samarbeid med sjefen og assisterende sjef om ulike rettslige spørsmål som sakene reiser, samt hvordan disse skal formidles internt i organisasjonen.

Juridisk rådgiver kan etter beslutning fra sjefen gis kompetanse til å avgjøre saker og myndighet til å aktorere saker i domstolene. 

Rådgiveren kan tillegges andre arbeidsoppgaver, som f.eks. interne utredningsoppgaver, foredrag internt og eksternt, samt deltakelse i eksterne møter.

Funksjonen inngår i Spesialenhetens beredskapsvaktordning sammen med spesialetterforskere. Slik bemanningen er nå vil dette utgjøre ca. 5 hjemmevakter á 1 uke pr. år.

Reisevirksomhet kan forekomme.

Kvalifikasjoner

Søkere må ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. 

Kunnskap om politiets arbeid, politirett og erfaring fra arbeid med strafferett og straffeprosess er en fordel, men ingen forutsetning.

Det kreves meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Personlige egenskaper

Vi søker en person som motiveres av og har god forståelse for Spesialenhetens samfunnsoppdrag, herunder viktigheten av god kommunikasjon med sakens parter og samfunnet.  

Du må kunne arbeide effektivt og selvstendig og må ha gode samarbeidsevner. Gode juridiske ferdigheter er en forutsetning og vil bli vektlagt sammen med personlig egnethet.

Hvorfor skal du velge oss?

Fordi vi kan tilby muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en organisasjon med en viktig demokratisk funksjon. Du får jobbe tverrfaglig med kompetente, profesjonelle og hyggelige kolleger.

Vi er opptatt av at medarbeidere i Spesialenheten har en fornuftig balanse mellom fritid og jobb. Alle våre systemer er tilrettelagt for mobilt kontor og vi praktiserer en hybrid arbeidshverdag innenfor rammer som ivaretar oppgaveløsningen og arbeidsmiljøet. 

Vi har fleksitid og sommertid, og mulighet for å trene i arbeidstiden. Vi har adgang til eget trimrom. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr at du får en solid pensjonsordning og mulighet for boliglån med gunstige betingelser. Se mer informasjon på www.spk.no

Vi ønsker inkludering og mangfold. Vi trenger derfor medarbeidere med ulik personlighet, bakgrunn, alder, kunnskap og perspektiver.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ stillingskode 1245 politiadvokat fra kr. 760.000 til kr. 900.000 pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Hjemmevakt godgjøres med kr. 12 708,- pr. uke.

Andre opplysninger 

Den som ansettes må ha plettfri vandel og må kunne sikkerhetsklareres for graden HEMMELIG. Politiattest (uttømmende og utvidet) må fremlegges ved evt. ansettelse.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette jf. offentleglova § 25.

Det tas forbehold om fremtidige organisatoriske endringer. Den som ansettes plikter å rette seg etter fremtidige beslutninger som organisatoriske, arbeids- og/eller ansvarsmessige endringer knyttet til stillingen.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Vi vil eventuelt tilrettelegge for personer som har behov for det.  For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi ber om at søknad, CV, attester og vitnemål sendes elektronisk via vår elektroniske rekrutteringsportal.

Kontaktinformasjon

  • Terje Nybøe
    Sjef
    Telefon: 62556100