Borgarting lagmannsrett har ledig 1-2 faste stillinger samt vikariat som juridisk utreder

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2023-12-03

Borgarting lagmannsrett er landets største ankedomstol med 59 dommerembeter, 15 juridiske utrederstillinger samt 33 saksbehandlerstillinger og administrative stillinger. Lagmannsretten ledes av en førstelagmann, og er for tiden inndelt i tre dømmende avdelinger. I tillegg har lagmannsretten en fjerde avdeling, som utgjør ankeutvalgene – ett for sivile saker og ett for straffesaker. Juridisk utredningsenhet er organisert under denne avdelingen. Lagmannsretten har også en administrasjonsavdeling. Domstolen holder til i Oslo sentrum

Vår utredningsenhet ble etablert i januar 2019 og har i dag 15 utredere inkludert utredningsleder. Utredningsenheten skal være en sterk, effektiv og dynamisk fagenhet med godt arbeidsmiljø.

Vi har nå ledig 1-2 faste stillinger samt 1 vikariat av varighet 6 måneder.

Om stillingene

Arbeids- og ansvarsområder:
Utrederne arbeider hovedsakelig med skriftlig forberedelse og utredning av anker over kjennelser og beslutninger, spørsmålet om samtykke til å fremme anke i barnevernssak etter tvisteloven § 36-10 tredje ledd skal gis og ankeprøvingssaker for lagmannsrettens dommere. Både prosessuelle og materielle spørsmål innenfor en rekke rettsområder både i sivile saker og straffesaker blir forberedt og utredet. Arbeidet gir god innsikt i prosessretten og en rekke juridiske fagområder, i tillegg til behandlingsmåten i domstolen.

Arbeidsoppgavene vil kunne endres i tråd med domstolens behov.

Vi søker personer som:

 • Har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • Har svært gode juridiske kvalifikasjoner og gode eksamensresultater
 • Har meget god skriftlig framstillingsevne
 • Kan arbeide selvstendig og målrettet
 • Har evne til å kombinere grundighet med en effektiv og strukturert arbeidsform
 • Har gode samarbeidsevner og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø

Borgarting lagmannsrett kan tilby:

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver innenfor et bredt saksfelt
 • Selvstendige og utfordrende faglige og administrative arbeidsoppgaver i samarbeid med utredningsleder og de øvrige utrederne, avdelingslagmannen og lagdommerne
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Praksis som utreder i mer enn to år oppfyller praksiskravet ved søknad om advokatbevilling, jf. domstolloven § 220.  

Stillingen som utreder avlønnes som rådgiver i stillingskode 1434 eller seniorrådgiver i stillingskode 1364, lønnsspenn 610 000 – 747 000 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 prosent innskudd til pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, også når det gjelder kjønn og kulturell bakgrunn.

Spørsmål om stillingen kan rettes til utredningsleder Kjetil Jahre Daae, eller lagmann Eyvin Sivertsen på telefon 21 55 80 00.

Søknad vedlagt aktuelle attester og vitnemål sendes elektronisk via jobbnorge.no.

Vennligst oppgi i søknaden om du søker både vikariat og fast stilling, eller kun én av delene.

Søknadsfrist: 3. desember