Spennende stilling for jurist med interesse for EU- og konkurranserett

Arbeidsgiver:
Statens jernbanetilsyn
Søknadsfrist:
2023-11-30

Er du interessert i EU-rett og konkurranse i regulerte nettverksmarkeder? Liker du å løse utfordrende oppgaver sammen med andre?

Statens jernbanetilsyn har ledig en spennende stilling som jurist i avdeling for markedsovervåking. Vi er ute etter en flink og resultatorientert jurist som gjerne har noen års relevant erfaring, men også nyutdannede og årets kandidater kan søke.

Du må trives med å løse kompliserte juridiske spørsmål og ha gode samarbeidsevner. Stillingen passer for deg som er interessert i offentlig regulering av markeds- og konkurranseforhold, som vi for eksempel har innen transportsektoren, energiområdet og markedene for elektronisk kommunikasjon.

Hos oss vil du få jobbe med varierte oppgaver og saker knyttet til tilsyn med etterlevelse av de EU-baserte reglene om markedsadgang og konkurranse på like vilkår i markedene for transport av passasjerer og gods med jernbane. Disse reglene utfyller konkurranseloven og har som hensikt å bidra til et effektivt jernbanemarked med sunn konkurranse og like vilkår. Vi behandler klager fra aktører over markedsforhold og tar også opp saker på eget initiativ. Vi er uavhengige i vår rolle som markedsovervåker, våre vedtak prøves derfor for retten og ikke av et overordnet organ. Det kan derfor bli aktuelt å bistå i rettslig behandling av saker. Ved siden av å forvalte og håndheve regelverket på markedsområdet, bidrar vi også inn i forskrifts- og regelverksarbeid både nasjonalt og på EU-nivå. Vi har også hjemmel til å fastsette egne forskrifter innenfor vårt ansvarsområde.

Det er en sentral oppgave for avdelingen å påvirke i utviklingen av EU-regelverket og å følge opp reglene som er tatt inn i norsk rett på markedsområdet. For å bidra til en felles forståelse og praksis, deltar vi i arbeidsgrupper og samarbeider tett med de andre uavhengige markedsovervåkingsorganene i EU/EØS.
Du få muligheten til å samarbeide nært med våre andre jurister og økonomer om å løse mange utfordrende og interessante oppgaver knyttet til konkurranse- og markedsforhold i jernbanemarkedene. Du vil i tillegg ha hyppig kontakt og møter med markedsaktører og deres advokater, andre myndigheter og tilsvarende markedsovervåkingsorgan i Europa.

Arbeidsoppgaver

 • klagesaksbehandling og håndheving:
  • behandle klager og saker av eget initiativ om konkurranseforhold og markedstilgang på ikke-diskriminerende vilkår
  • gjøre juridiske vurderinger knyttet til bruk av reaksjoner og sanksjoner ved brudd på regler
  • følge opp rettslig prøving av våre vedtak i klage- og tilsynssaker
 • regelverksarbeid:
  • lede eller delta i arbeidet med regelverksutvikling, herunder påvirke i EUs regelverksprosesser
  • utarbeide nasjonale forskrifter og gjennomføre EU/EØS-rettsakter
  • bidra inn i Samferdselsdepartementets lov- og forskriftsarbeid
 • internasjonalt arbeid:
  • delta i internasjonale aktiviteter og arbeidsgrupper som hører inn under avdelingens ansvarsområde
 • veiledning og dialog med aktører:
  • bidra til at markedsaktørene blir kjent med og forstår regelverket gjennom ulike veilednings- og informasjonsaktiviteter
 • utredning:
  • juridiske utredninger og analyser om tilgang og konkurranse i jernbanemarkedene
 • kvalitetssikring:
  • juridisk kvalitetssikring av andres arbeid på avdelingen
  • delta i fellesprosjekter i Jernbanetilsynet

Arbeidsoppgavene vil kunne tilpasses noe din spisskompetanse og dine faglige interesser. Det kan bli noe reiseaktivitet i forbindelse med deltagelse i arbeidsgrupper og annet internasjonalt arbeid.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • master i rettsvitenskap eller tilsvarende med gode resultater
 • sterk skriftlig og muntlig formuleringsevne både på norsk og engelsk

Det er en fordel med:

 • emnefag/spesialisering i konkurranserett eller EU/EØS-rett

Det er en fordel med relevant erfaring fra:

 • håndheving og tilsyn med regler om markeds- og konkurranseforhold, statsstøtte eller offentlige anskaffelser. Erfaring fra brukersiden kan også være relevant
 • EU/EØS-arbeid
 • oppfølging av saker i retten

Du vil få tilbud om en stilling som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver, avhengig av hvor lang relevant erfaring du har.

Personlige egenskaper

 • du setter deg raskt inn i juridiske problemstillinger og vurderer fakta og informasjon grundig
 • du er målrettet i din tilnærming til oppgaver og opptatt av å finne løsninger
 • du jobber selvstendig og strukturert og trives med utfordrende juridiske spørsmål
 • du er opptatt av riktig kvalitet og sørger for at arbeidsoppgaver blir fullført
 • du liker å jobbe sammen andre, også personer med annen faglig bakgrunn

Vi vil legge vekt på personlig egenskaper og egnethet for stillingen.

Omvendt referansesjekk
Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss, eller sitter du inne med andre spørsmål? Ta gjerne kontakt med våre medarbeidere for en hyggelig prat!

Ring seniorrådgiver Therese Motzfeldt på tlf. 22 99 59 41 eller rådgiver Mathilde Knotten Berg på tlf. 22 99 59 64.

Vi tilbyr

 • fast stilling som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver med årslønn fra kr 530 000 - 900 000, avhengig av kvalifikasjoner.
 • spennende og varierte arbeidsoppgaver i en virksomhet med høy faglig kompetanse
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte og trivelige kollegaer
 • moderne kontorlokaler i Oslo sentrum
 • fleksitid og sommertid
 • mulighet for hjemmekontor
 • svært gode velferdsordninger i form av økonomiske støtte til kollektivtransport, bredbånd og trening
 • svært god kantineordning
 • pensjonsordning i Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til pensjonskassen)

Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, oppfordres du til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Dersom vi får kvalifiserte søkere innen en av de nevnte gruppene, inviterer vi minst én søker fra hver av gruppene til intervju (positiv særbehandling).
Søkere med nedsatt funksjonsevne og/ eller hull i CV vil også vurderes for traineeprogrammet i staten, som er en del av statens satsning for et mer inkluderende arbeidsliv. Stillinger i traineeprogrammet er midlertidige, men det kan være mulighet for forlengelse eller fast stilling etter utløpet av avtaleperioden i den grad virksomhetens behov tilsier dette.
Opplysninger vedrørende positiv særbehandling kan bli brukt til statistikkformål i samsvar med kravene i personvernforordningen art. 13 og 14 (anonymisert).

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om deg som søker kan gjøres offentlig, selv om du har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten, jf. offentleglova § 25. Dersom du har behov for å reservere deg fra en offentlig søkerliste, må du gi beskjed om dette og begrunne dette.

Søknad og CV skal fylles inn i Webcruiter og ikke lastes opp som vedlegg. Vitnemål og attester skal vedlegges søknaden.