Er du en positiv og løsningsorientert jurist som er god på personvern og forvaltningsrett?

Arbeidsgiver:
NAV
Søknadsfrist:
2022-08-15

Er du en positiv og løsningsorientert jurist som er god på personvern og forvaltningsrett? Har du i tillegg sans for tverrfaglig teamarbeid og smidig tjenesteutvikling? Da kan det være nettopp deg vi søker etter. Juridisk avdeling i Arbeids- og velferdsdirektoratet søker to jurister som ønsker å bidra inn i digitaliseringen av NAV til vårt rådgivningsmiljø!

NAV leverer tjenester og ytelser til 2.8 millioner mennesker og forvalter kjernesystemene i et av verdens beste velferdssamfunn. Vi er inne i en omfattende digital utvikling, og er godt i gang med å bygge et høykompetent juridisk miljø med meget høy kunnskap om digitalisering. Vi skal bidra til at rettsikkerheten til brukerne blir ivaretatt!

Fra 1. januar styrket NAV de juridiske funksjonene og etablerte Juridisk avdeling med tre underliggende seksjoner i Arbeids- og velferdsdirektoratet . Avdelingen har ansvar for regelverkstolkning av forvaltningsloven, offentleglova og personopplysningslova i NAV, samt et overordnet ansvar for å avklare det regelverket som NAV forvalter.

Stillingene ligger i Rådgivningsseksjonen, som har hovedansvaret for personvernregelverket og forvaltningsloven. Vi jobber tett sammen med IT-utviklingsmiljøene, som er helt i front på hva de driver med. I team med fagjurister, designere og teknologer vil du jobbe dynamisk i smidige prosesser og involveres i problemstillinger som berører utviklingen av Norges velferdsløsninger. Sammen skal vi bidra til at den digitale utviklingen skjer innenfor lovens rammer, og at det etableres sikre og robuste løsninger. Problemstillinger vi jobber med er blant annet automatisering av vedtaksprosesser, forvaltningsrettslige krav, overføring av data til tredjeland, analyse av data inkludert kunstig intelligens m.m.

Vi har også lyst ut et vikariat i seksjonen der vi oppfordre nyutdannede til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Avklare juridiske problemstillinger av prinsipiell og generell karakter
 • Bistå og samhandle med NAVs ledelse, NAVs personvernombud, øvrige enheter i direktoratet og etaten, departementer og NAVs eksterne samhandlere
 • Delta aktivt i NAVs utviklingsarbeid gjennom tverrfaglige team, særlig med tanke på å sikre at rettslige rammebetingelser på områdene personvern og forvaltningsrett ivaretas i utviklingen av digitale løsninger
 • Identifisere og løfte frem områder der det er behov for regelverksendringer eller regelverksutvikling
 • Bidra til forvaltning og utvikling av fagområdet personvern
 • Utføre løpende oppgaver i Rådgivningsseksjonen som oppdatering av rundskriv, svare på høringsuttalelser, internkontroll, samt generell juridisk rådgiving 
 • Hvilke oppgaver du får ansvar for, vil avhenge av seksjonens behov og dine kvalifikasjoner.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen med normalt gode karakterer
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • For seniorrådgiverstilling må du ha god kompetanse innen minst ett av fagområdene forvaltningsrett og personvernrett, for rådgiverstilling er dette en fordel

Det er en fordel om du har:

 • Erfaring fra arbeid på direktoratsnivå eller tilsvarende
 • Erfaring fra tverrfaglig arbeid basert på smidig /agil utviklingsmetodikk
 • God forståelse for samspillet mellom lovverk, organisasjon, design og teknologi
 • Erfaring med å jobbe i grensesnittet mellom juss og IT
 • Erfaring med å utarbeide forslag til regelverksforenklinger og regelverksendringer
 • Kompetanse innen arbeids- og velferdsrett

Kontaktinformasjon

 • Catrine Stadheim
  Avdelingsdirektør
  Telefon: 906 10 087

Om arbeidsgiveren

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

NAV består av 22 000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit.

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer derfor personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en til å søke jobb hos oss. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det. Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette. Del gjerne ditt vitnemål eller karakterutskrifter via vitnemålsportalen.no.

Hverdagen hos oss i Arbeids- og velferdsdirektoratet er hybrid. Som mange andre organisasjoner utforsker vi hva det kan bety i praksis, noe vi håper du vil være med å forme. Vi tror at du som sitter nærmest oppgavene vet best hvordan de skal løses. Både fra et hjemmekontor og fra våre nye lokaler på Helsfyr. Vi håper du vil vokse og utvikle deg med oss på kontoret, men har også tillit til at du jobber like bra hjemmefra.