Jurist/Seniorrådgiver innen dataforvaltning for helsetjenesteforskning

Fakultet for medisin og helsevitenskap, HUNT forskningssenter

Arbeidsgiver:
NTNU
Søknadsfrist:
2022-08-25

HUNT forskningssenter søker jurist til fast stilling som seniorrådgiver innen dataforvaltning for helsetjenesteforskning og helsestatistikk. Som jurist ved HUNT vil du jobbe tett med teamet innen forvaltning ved HUNT, men også delta i samarbeid med jurister ved Folkehelseinstituttet, Tromsø-undersøkelsen og NTNU. 

HUNT forskningssenter driver Helseundersøkelsen i Trøndelag, som innbefatter datainnsamlinger, dataforvaltning, helsestatistikkutvikling og drift av databank, biobank, datasenter og forskning. Data er framskaffet gjennom fire befolkningsundersøkelser, HUNT1 (1984-86), HUNT2 (1995-97), HUNT3 (2006-08) og HUNT4 (2017-2019). I forbindelse med fylkessammenslåingen ble det i 2019 også gjennomført en spørreundersøkelse i Sør-Trøndelag (HUNT4 Sør). Dette har medført at totalt ca. 250 000 personer har samtykket til at avidentifiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og over 90 000 har bidratt med blodprøver. Dette gjør HUNT til en betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale nasjonalt og internasjonalt.

HUNT betjener for tiden 450 nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt, dette fordrer god kommunikasjon med oppdragsgivere, forskere, tilsynsmyndigheter, personvernombud og etisk komite.

Senteret har for tiden 12 vitenskapelige ansatte i faste stillinger, 30 ansatte i tekniske/adm. stillinger, samt 9 stipendiater/post.doc.

Arbeidssted for stillingen er HUNT forskningssenter, Levanger

Stillingen som jurist/seniorrådgiver og saksbehandler er administrativt tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, ISM. For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu.no/ism

Arbeidsoppgaver

Stillingens viktigste arbeidsoppgaver vil være å:

 • å ha ansvar for juridisk rådgivning i dataforvaltningen, med samarbeidsavtaler med forskere og forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt, offentlige myndigheter, industrikontrakter og industrisamarbeid
 • bidra i sentrets virksomhet knyttet til forskningssamarbeid med helsesektoren, nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner, helsedirektorat, departement og industri
 • bistå med rådgivning innen personvern og etiske problemstillinger
 • delta i utviklingen av nettverk mellom interne og eksterne juridiske miljø

Spesifikke arbeidsoppgaver:

 • kvalitetssikring og saksbehandling i dataforvaltningen og avtaleinngåelse i tråd med nasjonal og internasjonal lovgivning innen medisin- og helsefagområdet, og med utrednings- og rådgivningsoppgaver knyttet til helseforskningsloven, forskningsetikk, personopplysningsloven/GDPR mm.
 • dialog med- og oppfølging av avtaler med forskningsinstitusjoner
 • framlegg av søknader for HUNT dataadgangskomite (DAC), med tilhørende forberedelser for saksframlegg og koordinerende saksbehandling

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har følgende kvalifikasjoner:

 • master i rettsvitenskap, alternativt utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende mastergrad innen lovanvendelse i offentlig forvaltning
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • administrativ erfaring er nødvendig, gjerne fra universitets- og høgskolesektoren, kommunehelsetjenesten, helseforetak eller tilsvarende organisasjon

Ønskede kvalifikasjoner 

 • relevant erfaring med helsetjenesteforskning
 • gode datakunnskaper og kjennskap til helsedataforvaltning

Personlige egenskaper 

Vi ønsker oss en person som:

 • har gode kommunikasjons - og formidlingsevner både skriftlig og muntlig
 • har gode samarbeidsevner og motiverer andre
 • håndterer sammensatte arbeidsoppgaver og hektiske perioder
 • bidrar til kvalitetssikring, forenkling og effektivisering av dataforvaltningen
 • er en pådriver i utviklingsarbeid og som ser muligheter for endring og utvikling
 • er utadvendt, tillitsskapende og serviceinnstilt

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr 

Lønn og vilkår 

I stillingen som seniorrådgiver kode 1364 vil du normalt lønnes fra brutto kr. 563 900 til kr. 677 600 per år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos daglig leder, Marit Næss, tlf. 977 100 89, e-post [email protected] og leder av databank og forvaltning, Arnulf Langhammer, tlf. 91765461, e-post [email protected]

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Anita F Bretun, e-post: [email protected]

Dersom du inviteres til intervju kan du bli bedt om å ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. 

 Søknadsfrist: 25.08.2022