Juristar med interesse for finansjus

Seksjon for konsesjonar og regulering

Arbeidsgiver:
Finanstilsynet
Søknadsfrist:
2023-04-11

Finanstilsynet har ledig to stillingar som jurist (førstekonsulent/rådgivar/seniorrådgivar) i seksjon for konsesjonar og regulering i avdeling for bank- og forsikringstilsyn. Seksjonen har 12 tilsette, i hovudsak juristar, med variert arbeidserfaring frå mellom anna finansnæringa, forvaltninga, advokatverksemd og domstolane, og det er god variasjon i alderssamansetninga. Både nyutdanna og erfarne juristar blir oppmoda til å søkje.

Seksjonen har ansvaret for regelverket innan bank-, forsikrings- og pensjonsområdet. Dette omfattar òg arbeid med EØS/EU-retten og ulike selskapsrettslege problemstillingar. Arbeidsoppgåvene til seksjonen er varierte og omfattar mellom anna behandling av ulike søknader om konsesjon, fusjonar og fisjonar, erverv av eigardelar i finansføretak, godkjenning av konsernstrukturar osb. Seksjonen får jamleg i oppdrag å utarbeide høyringsnotat med forslag til reglar, under dette forslag til gjennomføring av EØS-relevante rettsakter i norsk rett.

Seksjonen hjelper dei andre seksjonane i avdelinga med juridisk kvalitetssikring og deltaking på stadleg tilsyn hos finansføretaka, og samarbeider i tillegg med dei andre avdelingane i Finanstilsynet. Juristane i seksjonen deltek òg i internasjonalt arbeid gjennom ulike arbeidsgrupper i EBA (European Banking Authority) og EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority).

Arbeidet inneber jamleg kontakt med bankar og forsikringsføretak og andre typar finansføretak, rådgivarane deira, og ulike næringsorganisasjonar og dessutan tilsynsmyndigheitene i andre land. Arbeidsoppgåvene er varierte og utfordrande, og gir gode moglegheiter for fagleg utvikling. Det vil òg kunna vere mogleg å hospitere i andre seksjonar i Finanstilsynet. Stillinga gir eit unikt høve til å opparbeide god kunnskap om finansregulatoriske spørsmål.

Arbeidsoppgåver

 • varierte oppgåver innan bank-, forsikrings- og pensjonsområdet, under dette arbeid med EØS/EU-retten. Dette omfattar enkeltsaksbehandling og dessutan varierte utgreiings- og lovtolkingsoppgåver
 • bidra til å vidareutvikle reglane som gjeld for norske finansføretak, m.a. ved å gjennomføre EØS/EU-regelverk i norsk rett

Oppgåvene vil bli tilpassa dei tilsette sine kvalifikasjonar og erfaring.

Kvalifikasjonar

 • juridisk embetseksamen (cand.jur./master i rettsvitskap) med gode resultat. Nyutdanna og kandidatar som avsluttar studiet i dette semesteret blir òg oppmoda til å søkje.
 • kunnskap om det finansregulatoriske rammeverket, EØS/EU-retten eller forvaltningsrettslege problemstillingar er ein fordel, men ingen føresetnad
 • god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk
 • godt juridisk skjønn

Personlege eigenskapar

 • Du er initiativrik og har interesse for å tileigne deg ny kunnskap.
 • Du har evne til å arbeide sjølvstendig, strukturert og nøyaktig.
 • Du har gode analytiske eigenskapar.
 • Du har god arbeidskapasitet, gode samarbeidsevner og likar teamarbeid.

Det blir lagt vekt på at du er personleg eigna og motivert for stillinga.

Vi tilbyr

 • interessante, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver med gode moglegheiter for fagleg utvikling
 • hyggeleg arbeidsmiljø med kunnskapsrike kollegaer
 • gode velferdsordningar, fleksibel arbeidstid, betalt overtid og moglegheit for avtale om heimekontor
 • pensjonsordning og moglegheit for lån i Statens pensjonskasse
 • gode treningsfasilitetar og moglegheit for trening i arbeidstida
 • lønn og tiltreding etter avtale

Anna

 • Etter utløpet av søknadsfristen vil det bli utarbeidd offentlege søkarlister, jf. offentleglova § 25.
 • Vi utfører bakgrunnssjekk av dei som blir tilsette i stillingane.
 • Søknad kan skrivast på nynorsk eller bokmål.
 • Søkarar må legge ved vitnemål og relevante attestar.
 • Dei tilsette i Finanstilsynet må følge strenge etiske retningslinjer, sjå: https://www.finanstilsynet.no/omfinanstilsynet/etiske-retningslinjer
 • Finanstilsynet er opptatt av mangfald, og vi oppmodar derfor alle kvalifiserte kandidatar til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hol i CV. Dersom det er mogleg, vil vi legge til rette for medarbeidarar som har behov for det.
 • For positiv særbehandling. Sjå: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.
 • For nærmare omtale av Finanstilsynet, sjå www.finanstilsynet.no.

Kontaktinformasjon

 • Hege Bunkholt Elstrand
  Seksjonssjef
  Telefon: 22 93 97 50
 • Lene Tofte Dønvold
  Senior tilsynsrådgiver
  Telefon: 22 93 98 06