Justis- og beredskapsdepartementet jobber for rettssikkerhet og trygghet. Vårt ansvarsområde er stort, og våre saksfelt er gjenstand for mye oppmerksomhet. Vi er en spennende arbeidsplass med et krevende samfunnsoppdrag. Oppgavene vi skal løse er viktige for mange menneskers hverdag og for Norge som rettsstat. Justis- og beredskapsdepartementet ivaretar rollene som faglig sekretariat for politisk ledelse, som etatstyrer og som forvaltningsorgan. For mer informasjon om departementet, se www.regjeringen.no

Jurister til samfunnssikkerhetsområdet

Ønsker du å jobbe med juridiske spørsmål på et felt med stor politisk oppmerksomhet?

Vi søker etter dyktige jurister til å styrke arbeidet med nasjonale sikkerhetsspørsmål på sivil side og forebygging og beredskap på samfunnssikkerhetsområdet.

To av stillingene er nyopprettet som følge av at departmentet nylig har overtatt ansvaret for sikkerhetsloven og styringen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet og er organisatorisk tilknyttet Seksjon for forebyggende nasjonal sikkerhet.

Den siste stillingen er tilknyttet Seksjon for forebygging og beredskap.

Du får jobbe med

I Seksjon for forebyggende nasjonal sikkerhet vil sentrale oppgaver være praktisering, forvaltning og videreutvikling av sikkerhetsloven med forskrifter. Vurdering av sikkerhetsmessige problemstillinger innenfor ulike forvaltnings- og politikkområder ligger også i oppgaveporteføljen.

I Seksjon for forebygging og beredskap vil sentrale oppgaver være klagesaker og lov- og forskriftsarbeid knyttet til brann- og eksplosjonsvernloven, elsikkerhetsloven, produktkontrolloven og sivilbeskyttelsesloven.

Andre oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde må påregnes.

Vi søker deg som

Du må ha mastergrad i rettsvitenskap/tilsvarende, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og god faglig vurderingsevne. For stillingene i Seksjon for nasjonal sikkerhet er det krav om god skriftlig og muntlig fremstillingsevne også på engelsk. For stilling på rådgivernivå vil evne til å formulere og analysere kompliserte problemstillinger med utredning av løsningsforslag bli tillagt vekt.

Det er ønskelig med kjennskap til og interesse for de aktuelle fagområdene, som f.eks. sikkerhetsloven med forskrifter, annet sikkerhets- og beredskapsrelatert regelverk, teknologiutvikling og digital sikkerhet, samt erfaring fra lov- og forskriftsarbeid eller arbeid i forvaltningen. Nyutdannede kan også søke.

Vi søker medarbeidere som ser behovet for samhandling på tvers av fag- og ansvarsområder, som tar intiativ, er fleksible og selvstendige og som samarbeider godt med andre.

Som ansatt i Justis- og beredskapsdepartementet, forventer vi at du skal kunne identifisere deg med våre verdier som er åpenhet, integritet og arbeidsglede.

Vi tilbyr

  • Spennende og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, med medlemskap i Statens pensjonskasse
  • Egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag
  • Hyggelig kantine

Les mer om å jobbe i JD her.

Lønn: 480 000 - 600 000 (førstekonsulent/rådgiver)

Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Klarering: Søkere til stillingene må kunne sikkerhetsklareres.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk her" på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel kjønn, funksjonshemning, nasjonal og etnisk bakgrunn, samt fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:

  • Annette Tjaberg, avdelingsdirektør Seksjon for forebyggende nasjonal sikkerhet (tlf: 22 24 54 58, mobil: 92648795) eller
  • Bente Husby, fung. avdelingsdirektør Seksjon for forebygging og beredskap (tlf: 22 24 51 66, mobil: 95907918).