Jurister Vadsø

Arbeidsgiver:
Fiskeridirektoratet
Søknadsfrist:
2020-08-23
Fiskeridirektoratet Region Nord søker to jurister til Vadsøkontoret

Region Nord er en av fem regioner i Fiskeridirektoratet, og har ca 75 medarbeidere fordelt på fire seksjoner: ressurskontrollseksjonen, fartøy- og deltakerseksjonen, kyst- og havbruksseksjonen samt Fiskeridirektoratets sjøtjeneste som opererer nasjonalt med operativ kontroll og inspeksjon på sjøen og er administrativt underlagt region Nord.

Den ene  stillingen vil være knyttet til ressurskontrollseksjonen, mens den andre stillingen vil være knyttet til fartøy- og deltakerseksjonen. Kontorsted for begge stillingene er i Vadsø.  Stillingene vil ha et nært faglig samarbeid med regionens tre jurister ved kontoret i Tromsø og det øvrige fagmiljøet i etaten.

Generelt gjelder at fiskeriregelverket er under kontinuerlig utvikling og modernisering, og direktoratets  regioner er viktige bidragsytere i dette arbeidet.

Om stillingene

Fartøy- og deltakerseksjonen sin hovedaktivitet er saksbehandling knyttet opp mot deltakelse og utøvelse av fiske. Her inngår blant annet søknader om opptak i fiskermanntallet, ervervstillatelser for fiskefartøy og tildeling av ulike fiskerettigheter. Region Nord har et nasjonalt forvaltningsansvar for fangst av kongekrabbe, gjennomføring av selfangst og tildeling av rekrutteringskvoter. Fartøy- og deltakerseksjonen ivaretar mange utfordrende oppgaver og problemstillinger knyttet til disse ansvarsområdene. Sekretariatet for Fjordfiskenemnda er også lagt til seksjonen. I tillegg ivaretar seksjonen administrative støttefunksjoner i regionen. Seksjonen har i dag 11 medarbeidere fordelt på fire kontorsteder.

Ressurskontrollen skal sikre at regelverket blir fulgt og dermed bidra til like rammevilkår for aktørene i næringen. Hovedaktiviteten ved ressurskontrollseksjonen er kontroll og tilsyn knyttet til havressursloven. Dette innebærer at vi følger fisken fra kaikanten og videre ut i verdikjeden. Vi kontrollerer først og fremst aktiviteten til fiskefartøy og fiskeindustri. Seksjonen har et regionalt samarbeid med en rekke andre tilsynsetater, og bidrar også i en rekke nasjonale faggrupper og samarbeid. Ressurskontrollseksjonen har i dag 23 ansatte, fordelt på seks kontorsteder.

Arbeidsoppgaver

 • Juridisk bistand og saksbehandling innenfor regionens ansvarsområder, herunder tolkning av gjeldende regelverk
 • Håndtere reaksjoner ved overtredelser knyttet til fiskeriregelverket
 • Juridisk-faglig oppfølging og veiledning av medarbeidere i regionen, herunder utvikling av rutiner og maler, kvalitetskontroll og likebehandlingsproblematikk
 • Bidra til forbedring og modernisering av regelverket
 • Kontakt og samarbeid med andre offentlige myndigheter, samt deltagelse i relevante interne og eksterne faglige fora
 • Juridiske problemstillinger innenfor alle virksomhetsområdene
 • Andre oppgaver kan også påregnes, avhengig av kompetanse og interesse

Kvalifikasjonskrav

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. 
 • Relevant erfaring fra forvaltning og/eller kontrollarbeid vektlegges
 • Kjennskap til og interesse for norsk fiskerinæring generelt og norsk fiskeriforvaltning er en fordel
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Evne til å tenke og jobbe selvstendig
 • Utviklingsorientert og initiativrik
 • Gode samarbeidsevner
 • Effektiv og strukturert
 • God rolleforståelse

Vi tilbyr

 • Faglige og samfunnsmessige interessante arbeidsoppgaver
 • Kunnskapsrike arbeidskolleger med et stort engasjement for norsk sjømat
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap og muligheter for lån i Statens Pensjonskasse
 • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver, lønnet mellom brutto kr 500.000,- til brutto kr 650.000,- pr år avhengig av utdanning og tidligere praksis. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Spørsmål om stillingene kan rettes til: 

 • seksjonssjef ressurskontrollseksjonen Bjørn-Håvard Rønnevik, tlf. 90737748,
 • seksjonssjef Fartøy- og deltakerseksjonen Erling Johan Johansen, tlf. 95934455
 • rådgiver/jurist Ronny Bratten, tlf. 90774731
 • regiondirektør Hilde Hamnes, tlf. 91862977