Konkurransetilsynet sitt samfunnsoppdrag er å sikre konkurranse som er til fordel for forbrukarane og næringslivet. Gjennom handheving av konkurranselova skal tilsynet avdekke konkurranseskadeleg samarbeid og misbruk av dominerande stilling. Tilsynet vurderer også om fusjonar og oppkjøp kjem forbrukarane til gode. Konkurransetilsynet deltar aktivt i internasjonalt samarbeid innan sine fagområder. Konkurransetilsynet har i 100 år sørga for tilsyn med norsk næringsliv, og har i dag rundt 100 tilsette i nye og moderne lokale i Zander Kaaes gate 7 i Bergen. For meir informasjon sjå www.kt.no.

Konkurransetilsynet søker erfarne jurister

Konkurransetilsynet har som hovedoppgave å fremme konkurranse i norsk næringsliv. Gjennom dette arbeidet er tilsynets ansatte i daglig kontakt med sentrale aktører innen norsk næringsliv. Som følge av norsk konkurranseretts harmonisering med EU-retten, samarbeider tilsynets ansatte også med andre europeiske lands konkurransemyndigheter, EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og Europakommisjonen, samt deltar i internasjonalt samarbeid innen relevante fagområder. 

Konkurransetilsynet søker jurister som ønsker å jobbe i et sterkt juridisk fagmiljø og ta en sentral rolle i tilsynets arbeid med å fremme konkurranse i norsk næringsliv. 

Jurister i Konkurransetilsynet har ansvar for at tilsynet ivaretar sine lovpålagte oppgaver i samsvar med konkurranseloven og alminnelig forvaltningsrett.

Søkere må ha master i rettsvitenskap, embetseksamen (cand. jur.) eller tilsvarende med gode resultater. Videre må søkere ha erfaring fra privat eller offentlig sektor. Det er en fordel å ha arbeidet i advokatfirma og å ha prosedyreerfaring, men dette er ikke et absolutt krav. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør. For særlig kvalifiserte søkere kan det være aktuelt med en stilling i juridisk stab som rapporterer til juridisk direktør.

Konkurransetilsynet søker faglig dyktige og handlekraftige jurister som ønsker en variert og utfordrende arbeidshverdag der det stilles krav til høy faglig kvalitet. Søkere må ha en strukturert arbeidsmåte og gode analytiske evner, og må kunne håndtere parter og deres representanter med profesjonalitet og respekt, samt arbeide selvstendig og samarbeide godt i tverrfaglige team. Det er nødvendig med god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. 

I Konkurransetilsynet er de ansatte den viktigste ressursen og det legges derfor vekt på at alle ansatte skal ha gode utviklings- og karrieremuligheter og trives med sine arbeidsoppgaver og kollegaer. Konkurransetilsynet har fleksibel arbeidstid og en god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. I tillegg har tilsynet kantineordning, eget bedriftsidrettslag, tilgang til treningsfasiliteter og gode ordninger knyttet til bedriftshelse. 

Konkurransetilsynet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering og nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Alt etter kvalifikasjoner blir stillingen lønnet etter statlig lønnsregulativ som rådgiver (st.kode 1434) eller seniorrådgiver (st.kode 1364). Det legges opp til tiltredelse våren 2019. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan gjøres offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentleglova §25. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette grunngis. 

Henvendelser om stillingen kan rettes til:

Søknad med cv og vitnemål sendes via vår nettside konkurransetilsynet.no eller knappen «Søk her» på denne siden.