Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.

Konstitusjon som lagdommer ved Frostating lagmannsrett

Det blir ledig en konstitusjon av inntil 6 måneders varighet som lagdommer ved Frostating lagmannsrett. Tiltredelse 1. september.

Domstolen blir ledet av en førstelagmann, og har i tillegg to lagmenn, 16 lagdommere, en jordskiftelagdommer, en jordskifteutreder, en administrasjonssjef og 11 saksbehandlere. Domstolen har sitt sete i Trondheim og har faste rettssteder i Kristiansund, Molde og Ålesund.

Noe reising må påregnes.

Ytterligere opplysninger finnes på www.frostating.no.

Stilling som konstituert lagdommer lønnes for tiden med kr. 1 173 000,-.

Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere.

Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles, vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Frostating lagmannsrett v/førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo, tlf. 73542460. Mobil 95206366.

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i ett elektronisk vedlegg.

Søknadsfrist 1. juli 2018