Konstitusjon som lagdommer ved Frostating lagmannsrett

Arbeidsgiver:
Frostating lagmannsrett
Søknadsfrist:
2019-09-30
Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.

Det blir ledig en konstitusjon av inntil 6 måneders varighet som lagdommer ved Frostating lagmannsrett. Tiltredelse snarest mulig.

Domstolen blir ledet av en førstelagmann, og har i tillegg to lagmenn, 15 lagdommere, en jordskiftelagdommer, en jordskifteutreder, en administrasjonssjef og 10 saksbehandlere. Domstolen har sitt sete i Trondheim og har faste rettssteder i Kristiansund, Molde og Ålesund.

Noe reising må påregnes.

Ytterligere opplysninger finnes på www.frostating.no.

Stilling som konstituert lagdommer lønnes for tiden med kr. 1 206.000,-. Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2 prosent.

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere.

Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles, vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • Frostating lagmannsrett v/førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo, tlf. 73 54 24 60. Mobil 952 06 366.

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i ett elektronisk vedlegg.

Søknadsfrist er 30. september 2019.