Konstitusjon som nestleder/dommer ved Jæren tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2019-05-02
Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

Det blir ledig en konstitusjon som nestleder/dommer ved Jæren tingrett med en varighet på to år. I tilfelle internt opprykk blir det ledig en konstitusjon som tingrettsdommer i samme periode. Tiltredelse etter nærmere avtale.  Domstolen blir ledet av en sorenskriver, og har i tillegg sju tingrettsdommere, inklusiv nestleder, to dommerfullmektiger, avdelingsdirektør og 14 saksbehandlere. Domstolen har lokaler i Sandnes.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere bør har gode kvalifikasjoner som dommer, og i tillegg ha interesse for ledelse og utviklingsarbeid. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet.  Det henvises i denne sammenheng til Offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Vi kan tilby

  • et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
  • opplæring tilpasset behov
  • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som nestleder/dommer (25-49,9 årsverk) lønnes for tiden med kr. 1 310 000.

Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1 148 000.

Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Ytterligere opplysninger om embetet fås ved henvendelse til:

  • Jæren tingrett v/sorenskriver Anne Marie Aarrestad, tlf. 52 00 46 00
  • Innstillingsrådet for dommere v /lagdommer Tonje Fisknes, tlf. 77 66 00 45
  • Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk her”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Søknadsfrist 2. mai